kto zacz

 

Andrzej Klawiter

kompetencje i zainteresowania

 • kognitywistyka: słyszenie; integracja wzrokowo-słuchowa, ed świadomość; rozpoznawanie użyteczności przedmiotów
 • filozofia współczesna: fenomenologia
 • filozofia umysłu: subiektywność, dosage intencjonalność
 • filozofia nauki: postawa badawcza; megaparadygmaty w rozwoju nauki

wybrane publikacje

 1. Wprowadzenie. O naturze problemu kognitywnego, Umysł a rzeczywistość (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, t. 18), Zysk i s-ka, Poznań 1999, ss.135-138
 2. O słyszeniu przedmiotów, Umysł a rzeczywistość (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, t. 18), Zysk i s-ka, Poznań 1999, ss.327-339
 3. Jak rozumieć to, co najbliższe? O opisach, mapach i przewodnikach po krainie umysłu, (red.) K. Łastowski, P. Zeidler, Zaproszenie do filozofii. Wykłady z filozofii dla młodzieży, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s.49 ? 68
 4. A. Klawiter, K. Łastowski, ?Leszek Nowak?, (red.) W. Mackiewicz, Polska filozofia powojenna, Agencja Wydawnicza Witmark, Warszawa 2001, tom 2, s. 96 -112
 5. Dlaczego Husserl nie został Galileuszem nauk o świadomości, Odwaga filozofowania. Leszkowi Nowakowi w darze, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 183-197
 6. A. Klawiter, K. Łastowski Oryginalność, odwaga, odpowiedzialność. Leszka Nowaka zasady uprawiania filozofii, Odwaga filozofowania, s. 11-20
 7. A. Klawiter, K. Łastowski, nota biograficzna ?Leszek Nowak?, Brytannica ? edycja polska, t.29, Wydawnictwo Kurpisz, 2002, s. 222-224
 8. W. Dziarnowska, A. Klawiter, Kognitywistyka a filozofia: uzurpacja, emancypacja, rywalizacja o przetrwanie najstosowniejszego czy pomoc wzajemna?, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 1, Zysk i s-ka, 2003, s. 7-14
 9. Why did Husserl not become the Galileo of the science of consciousness?, Idealization XI: Historical Studies on Abstraction and Idealization, (eds.) F. Coniglione, R. Poli, R. Rollinger, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 82, RODOPI, Amsterdam-New York, 2004, s. 253-271
 10. Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki, Nauka, 3/2004, s.101-120
 11. ?Teoria ewolucji a ewolucjonizm: od koncepcji biologicznej do megaparadygmatu naukowego?, (in Polish, Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 2005, 7(20), 233-242
 12. ?Myśleć jak filozof, argumentować jak kognitywista?, Diametros, internet journal, 2005
 13. Anna Preis, Andrzej Klawiter, ?The audition of natural sounds ? its levels and relevant experiments?, Forum Acusticum, Budapest 2005 (referat zaproszony, opublikowany w materiałach Forum Acusticum conference)
 14. Andrzej Klawiter, Anna Preis, ?Percepcja słuchowa przedmiotów. Szkic teorii i jej testowanie?, Kolokwia Psychologiczne, 2006,  no. 14, 144-162
 15. ?Jak rozpoznajemy narzędzia? Hipoteza filozoficzno-kognitywistyczna? w: Człowiek między rzeczywistością realną a wirtualną (A human being between actual and virtual reality), 2006, Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN, 55 ? 76
 16. ?Elementy kognitywistycznej koncepcji słyszenia?, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 2006, t.2. Mózg i jego umysły , 27-36

życiorys urzędowy

prof. UAM dr hab. Andrzej Klawiter
email: klawiter@amu.edu.pl
Data i miejsce urodzenia: 8 listopada 1950, Elbląg
Praca: 60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89a, Instytut Psychologii UAM, po. 65
Zakład Logiki i Kognitywistyki tel. (0 61) 829 2396

Kwalifikacje naukowe:
Magisterium:
1972 prawo, Wydział Prawa UAM, praca magsterska: Wiedza i postawy wobec faszyzmu u młodzieży wstępującej na studia wyższe (promotor: Zygmunt Ziembiński)
Doktorat:
1976 filozofia, specjalność: metodologia nauki; UAM ? Instytut Filozofii, Poznań; praca doktorska: Problem statusu metodologicznego materializmu historycznego (promotor
Leszek NOWAK; recenzenci Jerzy Kmita, Wacław Mejbaum)
Habilitacja:
1993 filozofia, specjalność: metodologia nauki, UAM ? Wydział Nauk Społecznych, Poznań; praca habilitacyjna: Postawa badawcza i struktura wytworu teoretycznego, Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1991) (recenzenci: Józef Lipiec (UJ), Józef Misiek (UJ), Leszek Nowak (UAM)
Profesor nadzwyczajny:
1998 nauki humanistyczne (filozofia), UAM ? Wydział Nauk Społecznych, Poznań

Historia zatrudnienia i pracy:
Stanowiska uniwersyteckie i miejsca pracy

 • 1972 ? 1976 asystent, Instytut Filozofii UAM
 • 1976 ? 1998 adiunkt, Instytut Filozofii UAM
 • 1980 ? 1990 adiunkt (1/2 etatu), Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu
 • 1998 profesor nadzwyczajny, Instytut Filozofii UAM
 • 2007 profesor nadzwyczajny, Instytut Psychologii UAM

Funkcje uniwersyteckie

 • 1999 ? 2007 kierownik Zakładu Epistemologii i Kognitywistyki, Instytut Filozofii UAM
 • 1999 ? 2002 członek Senatu UAM
 • 2007 – 2012 kierownik Zakładu Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM

Funkcje poza uczelnią:
Członek organizacji naukowych:

 • 1972 Polskie Towarzystwo Filozoficzne (członek)
 • 2000 Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne (członek-założyciel, 2004-2006 wiceprezes, 2006 –  2011 prezes)
 • 2001 Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne (członek)

Zainteresowania naukowe

 • Kognitywistyka: percepcja słuchowa, użycie i percepcja narzędzi, świadomość, emocje, ewolucja umysłów,
 • Filozofia: filozofia nauki, filozofia współczesna, fenomenologia

Redakcje czasopism naukowych

 • 1977 Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities (w j. ang.),
 • Amsterdam-Atlanta, GA: Rodopi ? członek zespołu redakcyjnego
 • 1994 Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki ? członek zespołu redakcyjnego
 • 2003 Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu ? redaktor naczelny
 • 2005 Analiza i Egzystencja. Czasopismo filozoficzne ? członek zespołu redakcyjnego
 • 2008 Polish Journal of Philosophy ? członek rady naukowej

Projekty badawcze:

 • Filozoficzne założenia metody idealizacji; współautorzy: L. Nowak i J. Brzeziński (projekt finansowany przez KBN) 1998-2000 Polish Analytical Philosophy ? wykonawca,
 • 7 Projekt Ramowy UE ? MIRRORS ? Monitoring Ideas Regarding Research Organizations and Reasons in Science, 2007 -2009, współpracownik międzynarodowy

Staże zagraniczne i wyjazdy studyjne

1987 ? Uniwersytet w Oksfordzie (1 miesiąc)

Nagrody i odznaczenia

 • 1979 indywidualna nagroda trzeciego stopnia Ministra Edukacji Narodowej
 • 1977,1978,1982,1985, 1989 naukowe nagrody rektora UAM
 • 1983, 1987 nagrody rektora PWSSP
 • 1983,1987 nagrody dydaktyczne rektora UAM
 • 1993 indywidualna nagroda naukowa drugiego stopnia rektora UAM

Kształcenie kadr:

Wypromowani doktorzy

 1. Jerzy Lepieszkiewicz, 1997 Przedmiot percepcji a problem jego reprezentacji. Teoriadanych zmysłowych a noematyczne koncepcje percepcji,  (recenzenci: Barbara Kotowa, Andrzej Półtawski)
 2. Jadwiga Wiertlewska, 1998 Kategoria obrazu i obrazowania a problem ciągłości filozofii Ludwiga Wittgensteina (recenzenci: Leszek Nowak, Jerzy Perzanowski)
 3. Maciej Błaszak, 1998 Programy badawcze w naukach kognitywnych a metafizyka powszedniości. Koncepcja Martina Heideggera jako filozoficzne ugruntowanie krytyki kognitywizmu, (recenzenci: Bolesław Andrzejewski, Włodzisław Duch, Czesław Nosal, Maciej Potępa)
 4. Grzegorz Króliczak, 2001, Percepcja iluzyjna a percepcja normalna. Studium kognitywno-filozoficzne, (recenzenci: Włodzisław Duch, Krzysztof Łastowski)
 5. Alicja Bezmienow, 2002, Status przeżycia psychicznego w fenomenologii Edmunda Husserla (recenzenci: Barbara Kotowa, Andrzej Półtawski)
 6. Wioletta Dziarnowska, 2002, Podmiot a świadomość. Problem subiektywnego aspektu stanów mentalnych (recenzenci: Stanisław Kowalik, Krzysztof Łastowski)
 7. Joanna Szwabe, 2006, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze ? ujęcie pragmatyczno-kognitywne (recenzenci: Zbysław Muszyński, Paweł Zeidler)
 8. Dawid Wiener, 2007, Emocje ? systemy ?emocjonalne ?umysł. Próba kognitywnej charakterystyki podstawowych procesów emocjonalnych, (recenzenci: Czesław Nosal, Krzysztof Łastowski)
 9. Łukasz Przybylski, 2010, Modele percepcji ucieleśnionej w fenomenologii i kognitywistyce. Rozszerzony model percepcji ? ucieleśnione spostrzeganie kompleksu przedmiotowo-cielesnego (recenzenci: Barbara Kotowa, Robert Piłat)

Recenzje rozpraw habilitacyjnych

 1. Robert Piłat, 2000 (IFiS PAN, Warszawa)
 2. Katarzyna Paprzycka, 2005 (UW)
 3. Józef Bremer, 2006 (UJ)

Recenzje rozpraw doktorskich

 1. Sławomir Barć, 1996 (UWr)
 2. Piotr Dawidziak, 1997 (UAM)
 3. Piotr Tęczyński, 1997 (UAM)
 4. Piotr Przybysz, 1999 (UAM)
 5. Tomasz Rzepiński, 2002 (UAM)
 6. Lidia Węsierska-Chyc, 2002 (UMCS)
 7. Karolina Cern, 2004 (UAM)
 8. Bartłomiej Świątczak, 2005 (UMK)
 9. Ryszard Philipp, 2007 (UJ)

Prowadzone zajęcia
2004-2007:

Historia filozofii współczesnej, Fenomenologia, Subiektywność, Nauki kognitywne a filozofia, Philosophy (wykład po angielsku dla studentów zagranicznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu), Wstęp do kognitywistyki, Podstawowe problemy kognitywistyki: percepcja, seminarium magisterskie

2007-2008:

Wstęp do kognitywistyki, Podstawowe problemy kognitywistyki: percepcja, Podstawowe problemy kognitywistyki: świadomość, Umysł w ujęciu filozofii współczesnej i kognitywistyki, Filozofia współczesna 1: świadomość i subiektywność, Filozofia współczesna 2: logika, język, działanie, seminarium magisterskie, Philosophy (wykład po angielsku dla studentów zagranicznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu)

2008 -2009:

Wstęp do kognitywistyki, Podstawowe problemy kognitywistyki: percepcja, Podstawowe problemy kognitywistyki:świadomość, seminarium magisterskie, Philosophy (wykład po angielsku dla studentów zagranicznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu)

2010 – 2011

Wstęp do kognitywistyki, Podstawowe problemy kognitywistyki:świadomość, Subiektywność: ujęcie filozoficzne i kognitywistyczne, seminarium magisterskie, Philosophy (wykład po angielsku dla studentów zagranicznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu)

 

działalność organizacyjna

 • kierownik Zakładu Logiki i Kognitywistyki w Instytucie Psychologii UAM (od 1 września 2007)
 • kierownik Zakładu Epistemologii i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii UAM (do 31 sierpnia 2007)
 • redaktor naczelnyStudiów z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
 • członek komitetów redakcyjnych
  • Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities
  • Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
  • Kognitywistyka i media w edukacji
  • Analiza i Egzystencja
  • Umysł. Prace z filozofii i kognitywistyki (seria książkowa)
 • przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (od 2006 roku do kwietnia 2011)
 • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

miejsce pracy

Zakład Logiki i Kognitywistyki
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań