Jaromir Jeszke - logo

[Jaromir Jeszke]

Nawigacja

Aktualności

07/10/00

REGULAMIN OŚRODKA „PRACOWNIA PYTAŃ GRANICZNYCH”

§ 1  Ośrodek uniwersytecki „Pracownia Pytań Granicznych”, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką podporządkowaną bezpośrednio Rektorowi.

§  1.     Zadania Ośrodka: a)     podejmowanie inter i transdyscyplinarnych projektów badawczych i prowadzenie badań w ramach wyznaczonych obszarów; b)    wypracowywanie programów badawczych powiązanych z dydaktyką oraz metod form uprawiania nauki, wspomagających studentów, doktorantów i młodych badaczy w przekraczaniu dotychczasowych granic poznania we współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin nauki; c)     organizowanie zajęć dydaktycznych dostępnych dla doktorantów i studentów Uniwersytetu z zachowaniem zasad określonych w § 7 - 8d)    publikowanie wyników własnych badań, w tym prac studentów i doktorantów w nich uczestniczących, oraz nawiązywanie współpracy badawczej i dydaktycznej z polskimi i zagranicznymi ośrodkami podejmującymi podobne zadania, w tym wymiana nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów; e)     prowadzenie badań inter i transdyscyplinarnych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych umożliwiających doktorantom i studentom Uniwersytetu kształcenie się w dziedzinie inter i transdyscyplinarnych zagadnień i metod badawczych; f)     współpraca z grupami i zespołami powołanymi w innych jednostkach Uniwersytetu oraz podmiotami gospodarczymi  przy realizacji podejmowanych projektów.

§ 3 1.     W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki: a)    Zespół ds. Studiów Inter i Transdyscyplinarnych b)    Zespół ds.  Historycznych i Społecznych Problemów Nauki.

§ 4 1. Organami Ośrodka są: a)   Rada b)   Dyrektor

§ 5 1.     Radę Ośrodka powołuje Rektor. 2.     W skład Rady wchodzą: 1)      Reprezentanci wydziałów Uniwersytetu w liczbie nie większej niż siedmiu; 2)      Kierownicy Zespołów, o których mowa w § 3 Regulaminu; 3)      Dyrektor Ośrodka; 4)      Osoby spoza społeczności Uniwersytetu w liczbie nie większej niż 1/3 składu Rady. 3.   Kandydatury na członków Rady, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 4 przedkłada Rektorowi ustępująca Rada. 4. Na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji Rada wybiera ze swego składu przewodniczącego bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu Rady. Do momentu wyboru obradom przewodniczy najstarszy członek Rady. 5.  W posiedzeniach Rady mogą – na zaproszenie jej przewodniczącego – uczestniczy głosem doradczym inne osoby. 6.  Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady co najmniej raz na semestr. Na wniosek 1/3 składu Rady zobowiązany jest zwołać jej posiedzenie nadzwyczajne. Wniosek taki powinien zawierać informację o przedmiocie obrad. 7.  Zadania Rady: 1)  Opiniuje kandydaturę na Dyrektora Ośrodka i przedkłada ją Rektorowi; 2) Ocenia działalność dyrektora Ośrodka oraz opiniuje jego roczne sprawozdania działalności Ośrodka; 3) Zatwierdza roczne i wieloletnie plany pracy Ośrodka oraz dokonuje oceny ich realizacji; 4) Opiniuje projekty badawcze i dydaktyczne 5)  Podejmuje uchwały w sprawach kierunków rozwoju oraz działalności Ośrodka 6) Opiniuje kandydatury na kierowników zespołów Ośrodka oraz corocznie ocenia ich działalność; 7) Sprawuje merytoryczną kontrolę nad rozwojem naukowym osób zatrudnionych w Ośrodku; 8) Opiniuje wnioski w sprawie struktury wewnętrznej Ośrodka 9) Na wniosek Dyrektora ustanawia podzespoły do wykonania określonych zadań dydaktycznych i badawczych 10) Kontroluje wykorzystanie środków finansowych, aparatury i innych składników mienia pozostających w dyspozycji Ośrodka 11) Rozpatruje inne sprawy dotyczące funkcjonowania Ośrodka, wniesione na posiedzeniach Rady przez dyrektora Ośrodka lub na wniosek co najmniej trzech innych członków Rady 8. Uchwały Rady Ośrodka podejmowane są bezwzględną większością ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 6 1.  Dyrektor Ośrodka powoływany jest przez Rektora po zasięgnięciu opinii Rady Ośrodka i podlega bezpośrednio Rektorowi 2.  Dyrektor w szczególności: 1) Kieruje pracami Ośrodka; 2) Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka, w tym decyzje finansowe, niezastrzeżone dla innych organów Uniwersytetu; 3) Przedstawia Rektorowi zaopiniowane przez Radę coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

§ 7 1. Ośrodek kieruje się w swojej działalności badawczej i dydaktycznej właściwymi przepisami prawa. 2.  Zajęcia dydaktyczne organizowane przez Ośrodek mają charakter ogólnouniwersytecki i są otwarte także dla osób zainteresowanych spoza Uniwersytetu na zasadach określonych w Statucie UAM.

§ 8 1. Ośrodek organizuje dla studentów i doktorantów zajęcia dydaktyczne według zasad ECTS. 2. Ośrodek przygotowuje ofertę dydaktyczną, która podlega zatwierdzeniu przez Prorektora ds. kształcenia. 3. Doktoranci i studenci Uniwersytetu mogą korzystać z propozycji dydaktycznych Ośrodka zgodnie z zasadami dotyczącymi zajęć ogólnouniwersyteckich. 4. Informacje o proponowanych przez Ośrodek zajęciach, wraz z możliwością zapisów, są udostępniane doktorantom i studentom Uniwersytetu w systemie USOS.

Dane biograficzne

[Drukuj stronę]

 

1974 - 1978  - studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku "historia".

1983 - 1992 -  st. asystent w Zakładzie Historii Nauk Medycznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

1986 – 1998 - uczestnik cyklicznego seminarium prof. J. Topolskiego z zakresu metodologii historii na Wydziale Historycznym UAM.

1992  - doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii.

1992 - 1998 - adiunkt w Zakładzie Historii Nauk Medycznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

1993 -  wiceprezes Zarządu Fundacji Humanitas et Scientia (Wrocław).

1994 -  sekretarz redakcji czasopisma Instytutu Historii Nauki PAN "Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną".

1995 – 2001 - adiunkt w Zakładzie Historii Nauk Medycznych Instytutu Historii Nauki PAN.

1995 - 2002 uczestnik cyklicznego seminarium Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytutu Historii Nauki PAN pt. Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauk.

1997 - 1998 - adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

1997 - członek założyciel Deutsch - Polish Gesellschaft für Geschichte der Medizin.

1998 - 2004 - adiunkt w Instytucie Pedagogiczno - Artystycznym UAM (od 2002 r. w Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym UAM) w Kaliszu. 

1998 -  członek European Association for the History o f Medicine and Health.

2000 - członek International Network for the History of Public Health

2000/2001 - sluchacz Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów Instytutu Badań Literackich PAN i Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki.

2001 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii - historii historiografii.

2001-2009 – docent w Instytucie Historii Nauki PAN.

2002 - organizator i moderator interdsycyplinarnego cyklicznego seminarium naukowego Instyutu Historii Nauki PAN i Zakładu Komunikacji Międzykulturowej UAM Międzykulturowy wymiar komnikacji idei w dziejach nauki.

2002 - 2014 - organizator i kierownik Zakładu Komunikacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM (od 2008 r. Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej).

2004 - członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN.

2005 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

2005 - członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

2005 - członek Rady Bibliotecznej UAM

2008 - 2012 - prodziekan Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu ds. nauki i twórczości artystycznej w kadencji.

2008-2012 - członk Komisji Rektorskiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

2008 - 2012 - członek Rady Wydawnictwa Naukowego UAM.

2008 - 2017 - członek Zespołu i Rady Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM.

2010 - profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Nauki PAN.

2011 - 2015 - członek Prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. 

2013 - 2017  p.o. kierownika Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM. 

2016 - wiceprzewodniczący  Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.

2016 - redaktor naczelny Rocznika Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki "Nauka Polska Jej Potrzeby, Orgnizacja i Rozwój". 

2016 - członek Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki.

2017 - kierownik Zespołu ds. Historycznych i Społecznych Problemów Nauki Ośrodka Uniwersyteckiego UAM "Pracownia Pytań Granicznych".

2017 - członek Rady Ośrodka Uniwersyteckiego UAM "Pracownia Pytań Granicznych". 

 

 

2017- Head of the Team for Historical and Social Problems of Science in the University Center " Questions of Boundaries” of Adam Mickiewicz University in Poznań;
2016- Editor in Chief of the annual journal “Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” ( “Polish Science: Requirements, Organization and Development”);
2015 - Deputy Chairman of the executive Committee of the History of Science and Technological Research of Polish Academy of Sciences;
2013 - 2017  Head of Questions of Boundaries Research Group Adam Mickiewicz University in Poznań;
2011 - 2014 Member of the executive Committee of the History of Science and Technological Research Polish Academy of Sciences;
2010 - Associate Professor at the Institute of History of Science Polish Academy of Sciences;
2008 - Member of the Scientific Council of Questions of Boundaries Research Group Adam Mickiewicz University in Poznań;
2008-2012 - Deputy Dean of the Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz Adam Mickiewicz University for science and creative arts;
2008 - Deputy editor of the journal of the Institute of History of Science "Medicine Modern. Studies of medical culture";
2005 - Ordinary Member of Poznań Society of Friends of Science;
2005 - Associate Professor of Adam Mickiewicz University in Poznań;
2004 - Member of the Scientific Council of the Institute of History of Science Polish Academy of Sciences;
2002 - 2014 Organizer and head of the Department of Cultural Heritage Protection and Intercultural Communication Adam Mickiewicz
University in Poznań;
2001 - Habilitation in the humanities;
1998-2004 - Assistant Professor at the Institute of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz Adam Mickiewicz University;
1995-2001 - Assistant Professor at the Institute of History of Science Polish Academy of Sciences;
1992-1998 - Assistant Professor in the Department of History of Medical Sciences, University of Medical Sciences;
1992 - PhD;
1983-1992 - Assistant in the Department of History of Medical Sciences, University of Medical Sciences in Poznań;
1982-1983 - Junior librarian of the Main Library of the University of Medical Sciences in Poznań.