Jaromir Jeszke - logo

[Jaromir Jeszke]

Nawigacja

Aktualności

07/10/00

REGULAMIN OŚRODKA „PRACOWNIA PYTAŃ GRANICZNYCH”

§ 1  Ośrodek uniwersytecki „Pracownia Pytań Granicznych”, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką podporządkowaną bezpośrednio Rektorowi.

§  1.     Zadania Ośrodka: a)     podejmowanie inter i transdyscyplinarnych projektów badawczych i prowadzenie badań w ramach wyznaczonych obszarów; b)    wypracowywanie programów badawczych powiązanych z dydaktyką oraz metod form uprawiania nauki, wspomagających studentów, doktorantów i młodych badaczy w przekraczaniu dotychczasowych granic poznania we współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin nauki; c)     organizowanie zajęć dydaktycznych dostępnych dla doktorantów i studentów Uniwersytetu z zachowaniem zasad określonych w § 7 - 8d)    publikowanie wyników własnych badań, w tym prac studentów i doktorantów w nich uczestniczących, oraz nawiązywanie współpracy badawczej i dydaktycznej z polskimi i zagranicznymi ośrodkami podejmującymi podobne zadania, w tym wymiana nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów; e)     prowadzenie badań inter i transdyscyplinarnych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych umożliwiających doktorantom i studentom Uniwersytetu kształcenie się w dziedzinie inter i transdyscyplinarnych zagadnień i metod badawczych; f)     współpraca z grupami i zespołami powołanymi w innych jednostkach Uniwersytetu oraz podmiotami gospodarczymi  przy realizacji podejmowanych projektów.

§ 3 1.     W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki: a)    Zespół ds. Studiów Inter i Transdyscyplinarnych b)    Zespół ds.  Historycznych i Społecznych Problemów Nauki.

§ 4 1. Organami Ośrodka są: a)   Rada b)   Dyrektor

§ 5 1.     Radę Ośrodka powołuje Rektor. 2.     W skład Rady wchodzą: 1)      Reprezentanci wydziałów Uniwersytetu w liczbie nie większej niż siedmiu; 2)      Kierownicy Zespołów, o których mowa w § 3 Regulaminu; 3)      Dyrektor Ośrodka; 4)      Osoby spoza społeczności Uniwersytetu w liczbie nie większej niż 1/3 składu Rady. 3.   Kandydatury na członków Rady, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 4 przedkłada Rektorowi ustępująca Rada. 4. Na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji Rada wybiera ze swego składu przewodniczącego bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu Rady. Do momentu wyboru obradom przewodniczy najstarszy członek Rady. 5.  W posiedzeniach Rady mogą – na zaproszenie jej przewodniczącego – uczestniczy głosem doradczym inne osoby. 6.  Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady co najmniej raz na semestr. Na wniosek 1/3 składu Rady zobowiązany jest zwołać jej posiedzenie nadzwyczajne. Wniosek taki powinien zawierać informację o przedmiocie obrad. 7.  Zadania Rady: 1)  Opiniuje kandydaturę na Dyrektora Ośrodka i przedkłada ją Rektorowi; 2) Ocenia działalność dyrektora Ośrodka oraz opiniuje jego roczne sprawozdania działalności Ośrodka; 3) Zatwierdza roczne i wieloletnie plany pracy Ośrodka oraz dokonuje oceny ich realizacji; 4) Opiniuje projekty badawcze i dydaktyczne 5)  Podejmuje uchwały w sprawach kierunków rozwoju oraz działalności Ośrodka 6) Opiniuje kandydatury na kierowników zespołów Ośrodka oraz corocznie ocenia ich działalność; 7) Sprawuje merytoryczną kontrolę nad rozwojem naukowym osób zatrudnionych w Ośrodku; 8) Opiniuje wnioski w sprawie struktury wewnętrznej Ośrodka 9) Na wniosek Dyrektora ustanawia podzespoły do wykonania określonych zadań dydaktycznych i badawczych 10) Kontroluje wykorzystanie środków finansowych, aparatury i innych składników mienia pozostających w dyspozycji Ośrodka 11) Rozpatruje inne sprawy dotyczące funkcjonowania Ośrodka, wniesione na posiedzeniach Rady przez dyrektora Ośrodka lub na wniosek co najmniej trzech innych członków Rady 8. Uchwały Rady Ośrodka podejmowane są bezwzględną większością ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 6 1.  Dyrektor Ośrodka powoływany jest przez Rektora po zasięgnięciu opinii Rady Ośrodka i podlega bezpośrednio Rektorowi 2.  Dyrektor w szczególności: 1) Kieruje pracami Ośrodka; 2) Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka, w tym decyzje finansowe, niezastrzeżone dla innych organów Uniwersytetu; 3) Przedstawia Rektorowi zaopiniowane przez Radę coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

§ 7 1. Ośrodek kieruje się w swojej działalności badawczej i dydaktycznej właściwymi przepisami prawa. 2.  Zajęcia dydaktyczne organizowane przez Ośrodek mają charakter ogólnouniwersytecki i są otwarte także dla osób zainteresowanych spoza Uniwersytetu na zasadach określonych w Statucie UAM.

§ 8 1. Ośrodek organizuje dla studentów i doktorantów zajęcia dydaktyczne według zasad ECTS. 2. Ośrodek przygotowuje ofertę dydaktyczną, która podlega zatwierdzeniu przez Prorektora ds. kształcenia. 3. Doktoranci i studenci Uniwersytetu mogą korzystać z propozycji dydaktycznych Ośrodka zgodnie z zasadami dotyczącymi zajęć ogólnouniwersyteckich. 4. Informacje o proponowanych przez Ośrodek zajęciach, wraz z możliwością zapisów, są udostępniane doktorantom i studentom Uniwersytetu w systemie USOS.

Praca naukowa działalność organizacyjna

[Drukuj stronę]
JAROMIR PIOTR JESZKE - historyk nauki i antropolog wiedzy. Specjalista z zakresu komunikacji społecznej. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym UAM w Kaliszu, gdzie w latach 2002-2014 kierował Zakładem Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej. Jest także profesorem nadzwyczajnym  w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W kadencji 2011 - 2015 członek Prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, a do 2016 roku wiceprzewodniczący Komitetu. W swoich badaniach podejmuje problematykę historii i antropologii wiedzy medycznej, historii historiografii nauki i metodologii badań nad historią nauki. Zajmuje się także problematyką roli historii w procesie komunikacji międzykulturowej. Autor książek: "Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce. Czynniki i kierunki przemian"  (1996), "W poszukiwaniu paradygmatu polskiej historiografii  medycznej" (2000), "Mity polskiej historiografii nauki" (2007) oraz "Homeopatia - doktryna kryzysów. Między przełomami w nauce i przemianami społecznymi" (2012). Aktualnie prowadzi badania nad mitami w polskiej historiografii nauki, teoretycznym statusem historii nauki w Polsce oraz  pamięcią dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej. W latach 2012-2016 koordynator Strategicznego Grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Sites of memory: heritage of the memory - memory of the heritage".  Inicjator i moderator Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Instytutu Historii Nauki PAN i Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej UAM pt. "Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki". Redaktor naczelny czasopisma Kasy im. Józefa Mianowskiego "Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój" oraz zastępca redaktora czasopisma IHN PAN "Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną". Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN, a także Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Seminarium Historycznego UAM. Jest kierownikiem Zespołu ds. Historycznych i Społecznych Problemów Nauki Ośrodka Uniwersyteckiego UAM "Pracownia Pytań Granicznych" oraz członkiem Rady Ośrodka, od maja 2013 r. do września 2017 r. pełnił obowiązki kierownika PPG. W kadencji 2008-2012 prodziekan Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu ds. nauki i twórczości artystycznej. Od 2016 r. członek Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki. Problematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuje historię kultury polskiej i europejskiej w dobie nowożytnej, historię historiografii, historię nauki, komunikację międzykulturową oraz metodologię badań humanistycznych.
 
 
 
 
JAROMIR PIOTR JESZKE - science historian and anthropologist of knowledge. Communication specialist. Associate professor, is working at the Faculty of Pedagogy and Fine Arts of Adam Mickiewicz University in Poznań and the Institute of the History of Science of Polish Academy of  Sciences  in Warsaw. In hears 2013-2017 the duties of the Head of the Interdepartmental “Questions of Boundaries” of Adam Mickiewicz University in Poznań.  Head of the Team for Historical and Social Problems of Science in the University Center "Questions of Boundaries” of Adam Mickiewicz University. In the years 2002-2014 Head of the Department of Protection of the Cultural Heritage and Intercultural Communication at this university and in the years 2012-2016 the Coordinator of the Strategic Grant of the International Visegrad Fund “Sites of Memory: heritage of the memory - memory of the heritage”. He is Deputy Chairman of the Committee of the History of Science and Technology of Polish Academy of Science and member of the Board of Mianowski Fund – a Foundation for Promotion of Science. Editor in Chief of the Annual Journal “Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” ( “Polish Science: Requirements, Organization and Development”) of the Mianowski Fund. His research interests focus on culturally interpreted the history of medicine, history, historiography and the theory of science, myths historiography of science, anthropology of knowledge and the role of the past in the process of intercultural communication.