Jaromir Jeszke - logo

[Jaromir Jeszke]

Nawigacja

Aktualności

07/10/00

REGULAMIN OŚRODKA „PRACOWNIA PYTAŃ GRANICZNYCH”

§ 1  Ośrodek uniwersytecki „Pracownia Pytań Granicznych”, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką podporządkowaną bezpośrednio Rektorowi.

§  1.     Zadania Ośrodka: a)     podejmowanie inter i transdyscyplinarnych projektów badawczych i prowadzenie badań w ramach wyznaczonych obszarów; b)    wypracowywanie programów badawczych powiązanych z dydaktyką oraz metod form uprawiania nauki, wspomagających studentów, doktorantów i młodych badaczy w przekraczaniu dotychczasowych granic poznania we współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin nauki; c)     organizowanie zajęć dydaktycznych dostępnych dla doktorantów i studentów Uniwersytetu z zachowaniem zasad określonych w § 7 - 8d)    publikowanie wyników własnych badań, w tym prac studentów i doktorantów w nich uczestniczących, oraz nawiązywanie współpracy badawczej i dydaktycznej z polskimi i zagranicznymi ośrodkami podejmującymi podobne zadania, w tym wymiana nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów; e)     prowadzenie badań inter i transdyscyplinarnych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych umożliwiających doktorantom i studentom Uniwersytetu kształcenie się w dziedzinie inter i transdyscyplinarnych zagadnień i metod badawczych; f)     współpraca z grupami i zespołami powołanymi w innych jednostkach Uniwersytetu oraz podmiotami gospodarczymi  przy realizacji podejmowanych projektów.

§ 3 1.     W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki: a)    Zespół ds. Studiów Inter i Transdyscyplinarnych b)    Zespół ds.  Historycznych i Społecznych Problemów Nauki.

§ 4 1. Organami Ośrodka są: a)   Rada b)   Dyrektor

§ 5 1.     Radę Ośrodka powołuje Rektor. 2.     W skład Rady wchodzą: 1)      Reprezentanci wydziałów Uniwersytetu w liczbie nie większej niż siedmiu; 2)      Kierownicy Zespołów, o których mowa w § 3 Regulaminu; 3)      Dyrektor Ośrodka; 4)      Osoby spoza społeczności Uniwersytetu w liczbie nie większej niż 1/3 składu Rady. 3.   Kandydatury na członków Rady, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 4 przedkłada Rektorowi ustępująca Rada. 4. Na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji Rada wybiera ze swego składu przewodniczącego bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu Rady. Do momentu wyboru obradom przewodniczy najstarszy członek Rady. 5.  W posiedzeniach Rady mogą – na zaproszenie jej przewodniczącego – uczestniczy głosem doradczym inne osoby. 6.  Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady co najmniej raz na semestr. Na wniosek 1/3 składu Rady zobowiązany jest zwołać jej posiedzenie nadzwyczajne. Wniosek taki powinien zawierać informację o przedmiocie obrad. 7.  Zadania Rady: 1)  Opiniuje kandydaturę na Dyrektora Ośrodka i przedkłada ją Rektorowi; 2) Ocenia działalność dyrektora Ośrodka oraz opiniuje jego roczne sprawozdania działalności Ośrodka; 3) Zatwierdza roczne i wieloletnie plany pracy Ośrodka oraz dokonuje oceny ich realizacji; 4) Opiniuje projekty badawcze i dydaktyczne 5)  Podejmuje uchwały w sprawach kierunków rozwoju oraz działalności Ośrodka 6) Opiniuje kandydatury na kierowników zespołów Ośrodka oraz corocznie ocenia ich działalność; 7) Sprawuje merytoryczną kontrolę nad rozwojem naukowym osób zatrudnionych w Ośrodku; 8) Opiniuje wnioski w sprawie struktury wewnętrznej Ośrodka 9) Na wniosek Dyrektora ustanawia podzespoły do wykonania określonych zadań dydaktycznych i badawczych 10) Kontroluje wykorzystanie środków finansowych, aparatury i innych składników mienia pozostających w dyspozycji Ośrodka 11) Rozpatruje inne sprawy dotyczące funkcjonowania Ośrodka, wniesione na posiedzeniach Rady przez dyrektora Ośrodka lub na wniosek co najmniej trzech innych członków Rady 8. Uchwały Rady Ośrodka podejmowane są bezwzględną większością ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 6 1.  Dyrektor Ośrodka powoływany jest przez Rektora po zasięgnięciu opinii Rady Ośrodka i podlega bezpośrednio Rektorowi 2.  Dyrektor w szczególności: 1) Kieruje pracami Ośrodka; 2) Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka, w tym decyzje finansowe, niezastrzeżone dla innych organów Uniwersytetu; 3) Przedstawia Rektorowi zaopiniowane przez Radę coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

§ 7 1. Ośrodek kieruje się w swojej działalności badawczej i dydaktycznej właściwymi przepisami prawa. 2.  Zajęcia dydaktyczne organizowane przez Ośrodek mają charakter ogólnouniwersytecki i są otwarte także dla osób zainteresowanych spoza Uniwersytetu na zasadach określonych w Statucie UAM.

§ 8 1. Ośrodek organizuje dla studentów i doktorantów zajęcia dydaktyczne według zasad ECTS. 2. Ośrodek przygotowuje ofertę dydaktyczną, która podlega zatwierdzeniu przez Prorektora ds. kształcenia. 3. Doktoranci i studenci Uniwersytetu mogą korzystać z propozycji dydaktycznych Ośrodka zgodnie z zasadami dotyczącymi zajęć ogólnouniwersyteckich. 4. Informacje o proponowanych przez Ośrodek zajęciach, wraz z możliwością zapisów, są udostępniane doktorantom i studentom Uniwersytetu w systemie USOS.

Ważniejsze publikacje

[Drukuj stronę]

PUBLIKACJE

książki

1996

Lecznictwo ludowe w Wiekopolsce w XIX i XX wieku. Czynniki i kierunki przemian, Wrocław 1996.

2000

W poszukiwaniu paradygmatu polskiej historiografii medycznej, Poznań 2000.

2007

Mity polskiej historiografii nauki,  Warszawa 2007.

2012

Homeopatia – doktryna kryzysów. Między przełomami w nauce i przemianami społecznymi, Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2012. 

artykuły (od 2001 r.)

2001

Perspektywy historyczna we współczesnych badaniach nad lecznictwem naturalnym. Garść uwag metodologicznych (w:) „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, 2001, t. 8, z. 1, s. 71-88.

Zbiory homeopatyczne Instytutu Historii Medycyny Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie, (w:) „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, 2001, t. 8, z. 2, s. 209-216.

2002

Lecznictwo naturalne na pograniczu polskiej i niemieckiej kultury medycznej w XIX i XX wieku. Aspekty teoretyczne badań, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 2002, t. 65, z. 2/3, s. 219-230.

Jaromir Jeszke, Artur Kijas, Stefan Kowal, Rafał Witkowski, Maciej Żukowski, Development of Health Care Institutions in Historical Perspective in Poland. Problems and their Significance, European Health and Social Welfare Policies, Evora, Portugal, 20-21 September 2002, Phoenixtn (European Thematic Network on Health and Social Welfare Policy).

Jaromir Jeszke, Mieczysław Jeszke, Problematyka ochrony środowiska w badaniach naukowych i akademickiej dydaktyce medycznej na terenie Wielkopolski w latach 1945-2000, „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, 2002, t.9, z. 1-2, s. 147-164.

2003

Wymiary wielokulturowości w procesie edukacji międzykulturowej, „Szkoła w społeczności lokalnej”, pod red. D. Jankowskiego, Kalisz 2003, s. 119-126.

2004

Ludwik Fleck wobec paradygmatu polskiej historiografii medycznej, „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, 2004, t.11, z. 1, s. 1-14.

Tolerancja wobec wizji przeszłości i jej granice, „Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych”, pod red. A. Poserna Zielińskiego, Poznań 2004, s. 63-70.

2005

Historiografia nauki (nauk) jako obszar autorefleksji polskich środowisk naukowych (w:) "Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z filozofii historii i historii historiografii", pod red. G.A. Dominiaka, J. Ostoji - Zagórskiego i W. Wrzoska, Oficyna Wyd. Epigram, Bydgoszcz 2005, s. 243-254.

Między historią nauki a antropologią wiedzy, „Antropologia wiedzy – perspektywy badawcze dyscypliny”, pod red. B. Płonki Syroki, Wrocław 2005, s. 121-131.

2007

Czy przeszłość musi dzielić?,  „Studia Iudaica Ostroviensia”,  t. I, pod red. J. Biernaczyka i W. Suszyckiego, Ostrów Wlkp.  2007, s. 15-26.

Pamięć przeszłości jako obszar komunikacji międzykulturowej, „Iluzje pamięci”, pod red. S. Wróbla, Poznań – Kalisz, 2007, s. 339-349.

2008

 Antropologia historyczna a komunikacja międzykulturowa, „Ars Educandi”, 2008, t. V, s.  100-110.

2010

Zygmunt Kramsztyk i jego „Krytyka Lekarska”, (w:) „Polscy lekarze Żydzi w XIX i XX wieku”,  pod red. Z. Podgórskiej – Klawe, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2010, s. 19-34. 

2011

Historia nauki w poglądach Jerzego Topolskiego a koncepcja mitu w historiografii nauki,(w:) „Oblicza przeszłości”, pod red. W. Wrzoska, Bydgoszcz 2011, s. 37-51. 

Między historią nauki i kulturą środowisk badaczy. Rzecz o formach dialogu z przeszłością w środowiskach naukowych, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, 2011,  t. II, s. 81-96. 

Zdeněk  Beneš,  Anna Bocková, Jaromir Jeszke, Mária Tonková, Dejiny stredoeurópskeho priestoru a kultúrne dedičstvo stredoeurópskych štátov v študijnom (edukačnom)  programe stredoeurópskych univerzít, (w:) „Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách”, s.79-90, Bratislava, Pedagogická fakulta UK  2011 (CD rom) ISBN:  978 -80-223-3097-8. 

2012

Homeopatia - symbol kryzysów europejskiej kultury medycznej, „W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych”, pod red. Danuty Penkali-Gawęckiej, Izabelli Main i Anny Witeska-Młynarczyk, Wyd. Biblioteka Telgte, Poznań, 2012, s. 271-286. 

Kontrowersje wokół ochrony  lokalnego dziedzictwa kulturowego, „Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski”, t. II, pod red. S. Kowalskiej, Poznań-Kalisz 2012, s. 19-24.

Obraz świata medycyny w krzywym zwierciadle historiografii medycznej, "Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój", t. XXI (XLVI), 2012, Rocznik Kasy im. Józefa Mianowskiego, s. 203-220. 

2013

Dzieje homeopatii – laboratorium działania idei nieparadygmatycznej w nauce, „Praktyczna homeopatia”, nr 1-2, 2013. 

2015 

Upowszechnianie nauki –nauka a media (w:) „Historia Nauki Polskiej”, t. X, 1944-1989, pod red. L. Zasztowta i J. Schiller-Walickiej, Polska Akademia Nauk Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Bireknmajerów, Warszawa 2015, Część III „Idee i praktyka”, s. 263-353. 

Powstanie czasopisma "Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną" jako próba modernizacji polskiej historiografii medycznej, „Medycyna nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, 21(2) (2015), str. 7-25.

2016 

Rola mitów о nauce w debacie społecznej - możliwości badawcze (w:) "Гуманитарные технологии в образовании и социосфере", Minsk, Изд. центр БГУ (2016), Str. 102-114.

 Transformations in the Polish-German-Czech border area in 1938-1945 in the local collective memory and social awareness of the inhabitants of Bielawa and the Owl Mountains area (in:)  “Memory of heritage - heritage of memory”, red.: V. Julkowska Violetta, W. Wiktor, Poznań,  Instytut Historii UAM, 2016, Str. 16-44.

Jeszke Jaromir, Srogosz Tadeusz; Meandry dyskusji o statusie alchemii i rekonstrukcji piśmiennictwa alchemicznego (na marginesie książki Rafała Tadeusza Prinke, "Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku, Instytut Historii Nauki im. L. I A. Bireknmajerów, Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 2014, ss. 895), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, LXI(2) (2016), str. 111-122.

Transformations in the Polish-German-Czech border area in 1938-1945 in the local collective memory and social awareness of the inhabitants of Bielawa and the Owl Mountains area, “Historia@Teoria”, 1(1), 2016, str. 43-71. 

2017 

Tadeusz Srogosz jako historyk medycyny (w:) "Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin", pod red. A. Stroynowskiego, Częstochowa 2017, s. 49-60.