Jaromir Jeszke - logo

[Jaromir Jeszke]

Nawigacja

Aktualności

07/10/00

REGULAMIN OŚRODKA „PRACOWNIA PYTAŃ GRANICZNYCH”

§ 1  Ośrodek uniwersytecki „Pracownia Pytań Granicznych”, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką podporządkowaną bezpośrednio Rektorowi.

§  1.     Zadania Ośrodka: a)     podejmowanie inter i transdyscyplinarnych projektów badawczych i prowadzenie badań w ramach wyznaczonych obszarów; b)    wypracowywanie programów badawczych powiązanych z dydaktyką oraz metod form uprawiania nauki, wspomagających studentów, doktorantów i młodych badaczy w przekraczaniu dotychczasowych granic poznania we współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin nauki; c)     organizowanie zajęć dydaktycznych dostępnych dla doktorantów i studentów Uniwersytetu z zachowaniem zasad określonych w § 7 - 8d)    publikowanie wyników własnych badań, w tym prac studentów i doktorantów w nich uczestniczących, oraz nawiązywanie współpracy badawczej i dydaktycznej z polskimi i zagranicznymi ośrodkami podejmującymi podobne zadania, w tym wymiana nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów; e)     prowadzenie badań inter i transdyscyplinarnych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych umożliwiających doktorantom i studentom Uniwersytetu kształcenie się w dziedzinie inter i transdyscyplinarnych zagadnień i metod badawczych; f)     współpraca z grupami i zespołami powołanymi w innych jednostkach Uniwersytetu oraz podmiotami gospodarczymi  przy realizacji podejmowanych projektów.

§ 3 1.     W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki: a)    Zespół ds. Studiów Inter i Transdyscyplinarnych b)    Zespół ds.  Historycznych i Społecznych Problemów Nauki.

§ 4 1. Organami Ośrodka są: a)   Rada b)   Dyrektor

§ 5 1.     Radę Ośrodka powołuje Rektor. 2.     W skład Rady wchodzą: 1)      Reprezentanci wydziałów Uniwersytetu w liczbie nie większej niż siedmiu; 2)      Kierownicy Zespołów, o których mowa w § 3 Regulaminu; 3)      Dyrektor Ośrodka; 4)      Osoby spoza społeczności Uniwersytetu w liczbie nie większej niż 1/3 składu Rady. 3.   Kandydatury na członków Rady, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 4 przedkłada Rektorowi ustępująca Rada. 4. Na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji Rada wybiera ze swego składu przewodniczącego bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu Rady. Do momentu wyboru obradom przewodniczy najstarszy członek Rady. 5.  W posiedzeniach Rady mogą – na zaproszenie jej przewodniczącego – uczestniczy głosem doradczym inne osoby. 6.  Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady co najmniej raz na semestr. Na wniosek 1/3 składu Rady zobowiązany jest zwołać jej posiedzenie nadzwyczajne. Wniosek taki powinien zawierać informację o przedmiocie obrad. 7.  Zadania Rady: 1)  Opiniuje kandydaturę na Dyrektora Ośrodka i przedkłada ją Rektorowi; 2) Ocenia działalność dyrektora Ośrodka oraz opiniuje jego roczne sprawozdania działalności Ośrodka; 3) Zatwierdza roczne i wieloletnie plany pracy Ośrodka oraz dokonuje oceny ich realizacji; 4) Opiniuje projekty badawcze i dydaktyczne 5)  Podejmuje uchwały w sprawach kierunków rozwoju oraz działalności Ośrodka 6) Opiniuje kandydatury na kierowników zespołów Ośrodka oraz corocznie ocenia ich działalność; 7) Sprawuje merytoryczną kontrolę nad rozwojem naukowym osób zatrudnionych w Ośrodku; 8) Opiniuje wnioski w sprawie struktury wewnętrznej Ośrodka 9) Na wniosek Dyrektora ustanawia podzespoły do wykonania określonych zadań dydaktycznych i badawczych 10) Kontroluje wykorzystanie środków finansowych, aparatury i innych składników mienia pozostających w dyspozycji Ośrodka 11) Rozpatruje inne sprawy dotyczące funkcjonowania Ośrodka, wniesione na posiedzeniach Rady przez dyrektora Ośrodka lub na wniosek co najmniej trzech innych członków Rady 8. Uchwały Rady Ośrodka podejmowane są bezwzględną większością ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 6 1.  Dyrektor Ośrodka powoływany jest przez Rektora po zasięgnięciu opinii Rady Ośrodka i podlega bezpośrednio Rektorowi 2.  Dyrektor w szczególności: 1) Kieruje pracami Ośrodka; 2) Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka, w tym decyzje finansowe, niezastrzeżone dla innych organów Uniwersytetu; 3) Przedstawia Rektorowi zaopiniowane przez Radę coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

§ 7 1. Ośrodek kieruje się w swojej działalności badawczej i dydaktycznej właściwymi przepisami prawa. 2.  Zajęcia dydaktyczne organizowane przez Ośrodek mają charakter ogólnouniwersytecki i są otwarte także dla osób zainteresowanych spoza Uniwersytetu na zasadach określonych w Statucie UAM.

§ 8 1. Ośrodek organizuje dla studentów i doktorantów zajęcia dydaktyczne według zasad ECTS. 2. Ośrodek przygotowuje ofertę dydaktyczną, która podlega zatwierdzeniu przez Prorektora ds. kształcenia. 3. Doktoranci i studenci Uniwersytetu mogą korzystać z propozycji dydaktycznych Ośrodka zgodnie z zasadami dotyczącymi zajęć ogólnouniwersyteckich. 4. Informacje o proponowanych przez Ośrodek zajęciach, wraz z możliwością zapisów, są udostępniane doktorantom i studentom Uniwersytetu w systemie USOS.

Seminarium "Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki"

[Drukuj stronę]

Znalezione obrazy dla zapytania ciążeń pałac 

 

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołały, począwszy od roku akademickiego 2002/2003, cykliczne seminarium pt. Międzykulturowy wymiar komunikacji idei dziejach nauki  pod kierunkiem profesora nadzwyczajnego UAM  i PAN, dr hab. Jaromira Jeszke. Seminarium adresowane jest do interdyscyplinarnego grona badaczy zainteresowanych historią nauki i antropologią wiedzy. Główny akcent w pracach seminarium położony został na drogi i bariery recepcji i interpretacji idei naukowych w dziejach oraz wiedzę jako element dialogu kultur. Dwudniowe spotkania uczestników seminarium odbywają się w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu nad Wartą k. Konina. Kontakt z moderatorem seminarium: Instytut Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa ; e-mail: jeszke@amu.edu.pl lub jjeszke@gmail.com. Bieżące informacje o przygotowaniach do kolejnych seminariów i materiały archiwalne ze spotkań ubiegłych znajdują się na stronie www: http://www.amu.edu.pl/~jeszke.