PUBLIKACJE

książki

1996

Lecznictwo ludowe w Wiekopolsce w XIX i XX wieku. Czynniki i kierunki przemian, Wrocław 1996.

2000

W poszukiwaniu paradygmatu polskiej historiografii medycznej, Poznań 2000.

2007

Mity polskiej historiografii nauki,  Warszawa 2007.

2012

Homeopatia – doktryna kryzysów. Między przełomami w nauce i przemianami społecznymi, Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2012. 

artykuły (od 2001 r.)

2001

Perspektywy historyczna we współczesnych badaniach nad lecznictwem naturalnym. Garść uwag metodologicznych (w:) „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, 2001, t. 8, z. 1, s. 71-88.

Zbiory homeopatyczne Instytutu Historii Medycyny Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie, (w:) „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, 2001, t. 8, z. 2, s. 209-216.

2002

Lecznictwo naturalne na pograniczu polskiej i niemieckiej kultury medycznej w XIX i XX wieku. Aspekty teoretyczne badań, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 2002, t. 65, z. 2/3, s. 219-230.

Jaromir Jeszke, Artur Kijas, Stefan Kowal, Rafał Witkowski, Maciej Żukowski, Development of Health Care Institutions in Historical Perspective in Poland. Problems and their Significance, European Health and Social Welfare Policies, Evora, Portugal, 20-21 September 2002, Phoenixtn (European Thematic Network on Health and Social Welfare Policy).

Jaromir Jeszke, Mieczysław Jeszke, Problematyka ochrony środowiska w badaniach naukowych i akademickiej dydaktyce medycznej na terenie Wielkopolski w latach 1945-2000, „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, 2002, t.9, z. 1-2, s. 147-164.

2003

Wymiary wielokulturowości w procesie edukacji międzykulturowej, „Szkoła w społeczności lokalnej”, pod red. D. Jankowskiego, Kalisz 2003, s. 119-126.

2004

Ludwik Fleck wobec paradygmatu polskiej historiografii medycznej, „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, 2004, t.11, z. 1, s. 1-14.

Tolerancja wobec wizji przeszłości i jej granice, „Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych”, pod red. A. Poserna Zielińskiego, Poznań 2004, s. 63-70.

2005

Historiografia nauki (nauk) jako obszar autorefleksji polskich środowisk naukowych (w:) "Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z filozofii historii i historii historiografii", pod red. G.A. Dominiaka, J. Ostoji - Zagórskiego i W. Wrzoska, Oficyna Wyd. Epigram, Bydgoszcz 2005, s. 243-254.

Między historią nauki a antropologią wiedzy, „Antropologia wiedzy – perspektywy badawcze dyscypliny”, pod red. B. Płonki Syroki, Wrocław 2005, s. 121-131.

2007

Czy przeszłość musi dzielić?,  „Studia Iudaica Ostroviensia”,  t. I, pod red. J. Biernaczyka i W. Suszyckiego, Ostrów Wlkp.  2007, s. 15-26.

Pamięć przeszłości jako obszar komunikacji międzykulturowej, „Iluzje pamięci”, pod red. S. Wróbla, Poznań – Kalisz, 2007, s. 339-349.

2008

 Antropologia historyczna a komunikacja międzykulturowa, „Ars Educandi”, 2008, t. V, s.  100-110.

2010

Zygmunt Kramsztyk i jego „Krytyka Lekarska”, (w:) „Polscy lekarze Żydzi w XIX i XX wieku”,  pod red. Z. Podgórskiej – Klawe, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2010, s. 19-34. 

2011

Historia nauki w poglądach Jerzego Topolskiego a koncepcja mitu w historiografii nauki,(w:) „Oblicza przeszłości”, pod red. W. Wrzoska, Bydgoszcz 2011, s. 37-51. 

Między historią nauki i kulturą środowisk badaczy. Rzecz o formach dialogu z przeszłością w środowiskach naukowych, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, 2011,  t. II, s. 81-96. 

Zdeněk  Beneš,  Anna Bocková, Jaromir Jeszke, Mária Tonková, Dejiny stredoeurópskeho priestoru a kultúrne dedičstvo stredoeurópskych štátov v študijnom (edukačnom)  programe stredoeurópskych univerzít, (w:) „Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách”, s.79-90, Bratislava, Pedagogická fakulta UK  2011 (CD rom) ISBN:  978 -80-223-3097-8. 

2012

Homeopatia - symbol kryzysów europejskiej kultury medycznej, „W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych”, pod red. Danuty Penkali-Gawęckiej, Izabelli Main i Anny Witeska-Młynarczyk, Wyd. Biblioteka Telgte, Poznań, 2012, s. 271-286. 

Kontrowersje wokół ochrony  lokalnego dziedzictwa kulturowego, „Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski”, t. II, pod red. S. Kowalskiej, Poznań-Kalisz 2012, s. 19-24.

Obraz świata medycyny w krzywym zwierciadle historiografii medycznej, "Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój", t. XXI (XLVI), 2012, Rocznik Kasy im. Józefa Mianowskiego, s. 203-220. 

2013

Dzieje homeopatii – laboratorium działania idei nieparadygmatycznej w nauce, „Praktyczna homeopatia”, nr 1-2, 2013. 

2015 

Upowszechnianie nauki –nauka a media (w:) „Historia Nauki Polskiej”, t. X, 1944-1989, pod red. L. Zasztowta i J. Schiller-Walickiej, Polska Akademia Nauk Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Bireknmajerów, Warszawa 2015, Część III „Idee i praktyka”, s. 263-353. 

Powstanie czasopisma "Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną" jako próba modernizacji polskiej historiografii medycznej, „Medycyna nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, 21(2) (2015), str. 7-25.

2016 

Rola mitów о nauce w debacie społecznej - możliwości badawcze (w:) "Гуманитарные технологии в образовании и социосфере", Minsk, Изд. центр БГУ (2016), Str. 102-114.

 Transformations in the Polish-German-Czech border area in 1938-1945 in the local collective memory and social awareness of the inhabitants of Bielawa and the Owl Mountains area (in:)  “Memory of heritage - heritage of memory”, red.: V. Julkowska Violetta, W. Wiktor, Poznań,  Instytut Historii UAM, 2016, Str. 16-44.

Jeszke Jaromir, Srogosz Tadeusz; Meandry dyskusji o statusie alchemii i rekonstrukcji piśmiennictwa alchemicznego (na marginesie książki Rafała Tadeusza Prinke, "Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku, Instytut Historii Nauki im. L. I A. Bireknmajerów, Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 2014, ss. 895), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, LXI(2) (2016), str. 111-122.

Transformations in the Polish-German-Czech border area in 1938-1945 in the local collective memory and social awareness of the inhabitants of Bielawa and the Owl Mountains area, “Historia@Teoria”, 1(1), 2016, str. 43-71. 

2017 

Tadeusz Srogosz jako historyk medycyny (w:) "Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin", pod red. A. Stroynowskiego, Częstochowa 2017, s. 49-60.