1974 - 1978  - studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku "historia".

1983 - 1992 -  st. asystent w Zakładzie Historii Nauk Medycznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

1986 – 1998 - uczestnik cyklicznego seminarium prof. J. Topolskiego z zakresu metodologii historii na Wydziale Historycznym UAM.

1992  - doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii.

1992 - 1998 - adiunkt w Zakładzie Historii Nauk Medycznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

1993 -  wiceprezes Zarządu Fundacji Humanitas et Scientia (Wrocław).

1994 -  sekretarz redakcji czasopisma Instytutu Historii Nauki PAN "Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną".

1995 – 2001 - adiunkt w Zakładzie Historii Nauk Medycznych Instytutu Historii Nauki PAN.

1995 - 2002 uczestnik cyklicznego seminarium Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytutu Historii Nauki PAN pt. Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauk.

1997 - 1998 - adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

1997 - członek założyciel Deutsch - Polish Gesellschaft für Geschichte der Medizin.

1998 - 2004 - adiunkt w Instytucie Pedagogiczno - Artystycznym UAM (od 2002 r. w Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym UAM) w Kaliszu. 

1998 -  członek European Association for the History o f Medicine and Health.

2000 - członek International Network for the History of Public Health

2000/2001 - sluchacz Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów Instytutu Badań Literackich PAN i Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki.

2001 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii - historii historiografii.

2001-2009 – docent w Instytucie Historii Nauki PAN.

2002 - organizator i moderator interdsycyplinarnego cyklicznego seminarium naukowego Instyutu Historii Nauki PAN i Zakładu Komunikacji Międzykulturowej UAM Międzykulturowy wymiar komnikacji idei w dziejach nauki.

2002 - 2014 - organizator i kierownik Zakładu Komunikacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM (od 2008 r. Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej).

2004 - członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN.

2005 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

2005 - członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

2005 - członek Rady Bibliotecznej UAM

2008 - 2012 - prodziekan Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu ds. nauki i twórczości artystycznej w kadencji.

2008-2012 - członk Komisji Rektorskiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

2008 - 2012 - członek Rady Wydawnictwa Naukowego UAM.

2008 - 2017 - członek Zespołu i Rady Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM.

2010 - profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Nauki PAN.

2011 - 2015 - członek Prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. 

2013 - 2017  p.o. kierownika Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM. 

2016 - wiceprzewodniczący  Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.

2016 - redaktor naczelny Rocznika Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki "Nauka Polska Jej Potrzeby, Orgnizacja i Rozwój". 

2016 - członek Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki.

2017 - kierownik Zespołu ds. Historycznych i Społecznych Problemów Nauki Ośrodka Uniwersyteckiego UAM "Pracownia Pytań Granicznych".

2017 - członek Rady Ośrodka Uniwersyteckiego UAM "Pracownia Pytań Granicznych". 

 

 

2017- Head of the Team for Historical and Social Problems of Science in the University Center " Questions of Boundaries” of Adam Mickiewicz University in Poznań;
2016- Editor in Chief of the annual journal “Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” ( “Polish Science: Requirements, Organization and Development”);
2015 - Deputy Chairman of the executive Committee of the History of Science and Technological Research of Polish Academy of Sciences;
2013 - 2017  Head of Questions of Boundaries Research Group Adam Mickiewicz University in Poznań;
2011 - 2014 Member of the executive Committee of the History of Science and Technological Research Polish Academy of Sciences;
2010 - Associate Professor at the Institute of History of Science Polish Academy of Sciences;
2008 - Member of the Scientific Council of Questions of Boundaries Research Group Adam Mickiewicz University in Poznań;
2008-2012 - Deputy Dean of the Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz Adam Mickiewicz University for science and creative arts;
2008 - Deputy editor of the journal of the Institute of History of Science "Medicine Modern. Studies of medical culture";
2005 - Ordinary Member of Poznań Society of Friends of Science;
2005 - Associate Professor of Adam Mickiewicz University in Poznań;
2004 - Member of the Scientific Council of the Institute of History of Science Polish Academy of Sciences;
2002 - 2014 Organizer and head of the Department of Cultural Heritage Protection and Intercultural Communication Adam Mickiewicz
University in Poznań;
2001 - Habilitation in the humanities;
1998-2004 - Assistant Professor at the Institute of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz Adam Mickiewicz University;
1995-2001 - Assistant Professor at the Institute of History of Science Polish Academy of Sciences;
1992-1998 - Assistant Professor in the Department of History of Medical Sciences, University of Medical Sciences;
1992 - PhD;
1983-1992 - Assistant in the Department of History of Medical Sciences, University of Medical Sciences in Poznań;
1982-1983 - Junior librarian of the Main Library of the University of Medical Sciences in Poznań.