JAROMIR PIOTR JESZKE - historyk nauki i antropolog wiedzy. Specjalista z zakresu komunikacji społecznej. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym UAM w Kaliszu, gdzie w latach 2002-2014 kierował Zakładem Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej. Jest także profesorem nadzwyczajnym  w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W kadencji 2011 - 2015 członek Prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, a do 2016 roku wiceprzewodniczący Komitetu. W swoich badaniach podejmuje problematykę historii i antropologii wiedzy medycznej, historii historiografii nauki i metodologii badań nad historią nauki. Zajmuje się także problematyką roli historii w procesie komunikacji międzykulturowej. Autor książek: "Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce. Czynniki i kierunki przemian"  (1996), "W poszukiwaniu paradygmatu polskiej historiografii  medycznej" (2000), "Mity polskiej historiografii nauki" (2007) oraz "Homeopatia - doktryna kryzysów. Między przełomami w nauce i przemianami społecznymi" (2012). Aktualnie prowadzi badania nad mitami w polskiej historiografii nauki, teoretycznym statusem historii nauki w Polsce oraz  pamięcią dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej. W latach 2012-2016 koordynator Strategicznego Grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Sites of memory: heritage of the memory - memory of the heritage".  Inicjator i moderator Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Instytutu Historii Nauki PAN i Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej UAM pt. "Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki". Redaktor naczelny czasopisma Kasy im. Józefa Mianowskiego "Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój" oraz zastępca redaktora czasopisma IHN PAN "Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną". Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN, a także Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Seminarium Historycznego UAM. Jest kierownikiem Zespołu ds. Historycznych i Społecznych Problemów Nauki Ośrodka Uniwersyteckiego UAM "Pracownia Pytań Granicznych" oraz członkiem Rady Ośrodka, od maja 2013 r. do września 2017 r. pełnił obowiązki kierownika PPG. W kadencji 2008-2012 prodziekan Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu ds. nauki i twórczości artystycznej. Od 2016 r. członek Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki. Problematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuje historię kultury polskiej i europejskiej w dobie nowożytnej, historię historiografii, historię nauki, komunikację międzykulturową oraz metodologię badań humanistycznych.
 
 
 
 
JAROMIR PIOTR JESZKE - science historian and anthropologist of knowledge. Communication specialist. Associate professor, is working at the Faculty of Pedagogy and Fine Arts of Adam Mickiewicz University in Poznań and the Institute of the History of Science of Polish Academy of  Sciences  in Warsaw. In hears 2013-2017 the duties of the Head of the Interdepartmental “Questions of Boundaries” of Adam Mickiewicz University in Poznań.  Head of the Team for Historical and Social Problems of Science in the University Center "Questions of Boundaries” of Adam Mickiewicz University. In the years 2002-2014 Head of the Department of Protection of the Cultural Heritage and Intercultural Communication at this university and in the years 2012-2016 the Coordinator of the Strategic Grant of the International Visegrad Fund “Sites of Memory: heritage of the memory - memory of the heritage”. He is Deputy Chairman of the Committee of the History of Science and Technology of Polish Academy of Science and member of the Board of Mianowski Fund – a Foundation for Promotion of Science. Editor in Chief of the Annual Journal “Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” ( “Polish Science: Requirements, Organization and Development”) of the Mianowski Fund. His research interests focus on culturally interpreted the history of medicine, history, historiography and the theory of science, myths historiography of science, anthropology of knowledge and the role of the past in the process of intercultural communication.