JAROMIR PIOTR JESZKE - historyk nauki i antropolog wiedzy. Specjalista z zakresu komunikacji społecznej. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym UAM w Kaliszu, gdzie w latach 2002-2014 kierował Zakładem Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej. Jest także profesorem nadzwyczajnym  w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W kadencji 2011 - 2015 członek Prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, a do 2016 roku wiceprzewodniczący Komitetu. W swoich badaniach podejmuje problematykę historii i antropologii wiedzy medycznej, historii historiografii nauki i metodologii badań nad historią nauki. Zajmuje się także problematyką roli historii w procesie komunikacji międzykulturowej. Autor książek: "Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce. Czynniki i kierunki przemian"  (1996), "W poszukiwaniu paradygmatu polskiej historiografii  medycznej" (2000), "Mity polskiej historiografii nauki" (2007) oraz "Homeopatia - doktryna kryzysów. Między przełomami w nauce i przemianami społecznymi" (2012). Aktualnie prowadzi badania nad mitami w polskiej historiografii nauki, teoretycznym statusem historii nauki w Polsce oraz  pamięcią dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej. W latach 2012-2016 koordynator Strategicznego Grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Sites of memory: heritage of the memory - memory of the heritage".  Inicjator i moderator Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Instytutu Historii Nauki PAN i Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej UAM pt. "Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki". Redaktor naczelny czasopisma Kasy im. Józefa Mianowskiego "Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój" oraz zastępca redaktora czasopisma IHN PAN "Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną". Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN, a także Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Seminarium Historycznego UAM. Jest kierownikiem Zespołu ds. Historycznych i Społecznych Problemów Nauki Ośrodka Uniwersyteckiego UAM "Pracownia Pytań Granicznych" oraz członkiem Rady Ośrodka, od maja 2013 r. do września 2017 r. pełnił obowiązki kierownika PPG. W kadencji 2008-2012 prodziekan Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu ds. nauki i twórczości artystycznej. Od 2016 r. członek Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki. Problematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuje historię kultury polskiej i europejskiej w dobie nowożytnej, historię historiografii, historię nauki, komunikację międzykulturową oraz metodologię badań humanistycznych.