Kierunki Badań

 
  Realizowane zadania badawcze

 1. Kontynuowane:
  1. Badania teoretyczne w zakresie fizyki silnie skorelowanych układów elektronowych, nadprzewodnictwa,uporządkowań ładunkowych oraz magnetyzmu.
    
 2. Nowe:
  1. ​Badania stanów elektronowych i transportu w nanostrukturach.
  2. Badania w dziedzinie fizyki ultrazimnych gazów atomowych ( w tym sieci optycznych, bozonowych i fermionowych)

Podejmowane i rozwijane kierunki badawcze znajdują się w głównym nurcie nauki o fazie skondensowanej i mają szerokie perspektywy zastosowań w ważnych dziedzinach technologii (mikroelektronika i technologia ciał stałych). Są też niezwykle istotne z ogólnopoznawczego punktu widzenia (teoria korelacji elektronowych i uporządkowań elektronowych w fazie skondensowanej oraz fizyka ultrazimnych gazów atomowych na sieciach optycznych).
 
Zakres naszych badań

 • FIZYKA MATERII SKONDENSOWANEJ
 • TEORIA UKŁADÓW WIELU CIAŁ I FIZYKA STATYSTYCZNA
 1. Uporządkowania ładunkowe, orbitalne i magnetyczne w wąskopasmowych układach elektronowych
 2. Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe
 3. Korelacje elektronowe i przejścia izolator-metal
 4. Teoria silnych oddziaływań elektron-fonon (elektron-bozon)
 5. Związki o mieszanej i niejednorodnej walencyjności
 6. Układy niskowymiarowe (o zredukowanej wymiarowości)
 7. Fizyka magnetyzmu
 8. Przejścia fazowe i zjawiska krytyczne (również w układach nieuporządkowanych)