Podczas XIV edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, w dniu 1.  grudnia 2016 roku, nagrodę Idol w kategorii Edukacja przyznano Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Dziękujemy! Cieszymy się niezmiernie, że nasze działania na rzecz niewidomych i słabowidzących zostały zauważone i docenione. Obiecujemy dalszą intensywną pracę na rzecz wspierania studentów z dysfunkcją wzroku.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wszelkiego typu niepełnosprawności zmniejszają dostęp człowieka do dóbr kultury i nauki. Jednak uszkodzenie wzroku, podstawowego zmysłu przy pomocy, którego człowiek pozyskuje prawie 90% informacji o otaczającym świecie, powoduje powstanie swego rodzaju bariery informacyjnej. Jest to szczególnie uciążliwe podczas kształcenia się i zdobywania umiejętności zawodowych na wyższej uczelni. Barierę tę można przełamać, bądź częściowo zredukować przy zastosowaniu nowoczesnej specjalizowanej techniki komputerowej, określanej czasami mianem tyfloinformatyka. Opanowanie tej techniki, a szczególnie wyspecjalizowanych urządzeń i oprogramowania wymaga specyficznej wiedzy informatycznej oraz umiejętności kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. W ramach programu "Uniwersytet Otwarty" przystąpiono na UAM do realizacji tych zadań.

specjalista ds. sprzętu i oprogramowania wspomagającego dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu wzroku Biuro UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościam

 


  Dwuwydziałowa Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych - czytelnia, stanowisko ze sprzętem wspomagającym - poniedziałek, środa, piątek od 12-tej do 13-tej.

 


  Stanowisko wspomagające jest dostępne dla niepełnosprawnych studentów w czytelni Dwuwydziałowej Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych (campus Szamarzewo, budynek C) -zawsze w godzinach jej otwarcia, to jest w poniedziałek od 12-tej do 19-tej, w pozostałe dni powszednie od 9-tej do 19-tej z przerwą od 13:30 do 14:00, w soboty od 9-tej do 14-tej oraz w niedzielę od 10-tej do 14-tej. Z pomocy specjalisty student może skorzystać na pewno w godzinach dyżuru, a nawet dłużej po indywidualnym umówieniu się.

 


  Podstawę prawną do skanowania, nagrywania i szeroko pojętej adaptacji książek i materiałów dydaktycznych na potrzeby niewidomych i niedowidzących studentów daje przepis art. 331 Prawo Autorskie "Korzystanie z utworów dla dobra osób niepełnosprawnych", zgodnie z którym:

"Art. 331 Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia".

Wszelkie wyjaśnienia i interpretacje tego przepisu można przeczytać w publikacji: "Studenci niewidomi i słabowidzący - poradnik dla wyższych uczelni. Prawo autorskie dozwolony użytek utworów", Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2007.

 


  Akademicka Biblioteka Cyfrowa - to biblioteka cyfrowa dla studentów niepełnosprawnych - platforma wymiany informacji o zaadaptowanych materiałach - Internetowe centrum materiałów dydaktycznych. Od 2011 roku, udostępniamy materiały dydaktyczne dla niepełnosprawnych studentów UAM poprzez nasz profil w Akademickiej Bibliotevr Cyfrowej. Zasady rejestracji w systemie biblioteki oraz pobierania książek, kontat z administratorem i wiele innych informacji na temat ABC jest tutaj »
 • Zapraszam na prelekcję "Akademicka Biblioteka Cyfrowa - biblioteka bez barier" w ramach Open Access Week w dniu 24 paŸdziernika 2017, Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka, sala 82 o godzinie 10-tej. Tegoroczna edycja pod hasłem "Otwórz się, aby..." przypada na 23-29.10. Hasło Otwórz się, można rozwinšć np. w ten sposób: „Otwórz swoje zasoby, aby zwiększyć widocznoœć w sieci"; „Otwórz swoje zasoby, aby dać innym szansę na dostęp do nich"
 •   Plakat zaproszenia na wykład - Akademicka Biblioteka cyfrowa - biblioteka bez barier

   

   

   które polecam jako autor:
  • Propozycja terenowej gry akustycznjej "Polowanie na kukułkę" - materiały pokonferencyjne Tyflografika i Akustyka, Owińska 2007
  • "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu", PION - Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych Województwa Wielkopolskiego, 09.11.2007
  • Sygnalizacja na przejściach dla pieszych ,TYFLOŚWIAT NR 1 (1) 2008
  • Powiększalnik telewizyjny ,TYFLOŚWIAT NR 2 (2) 2008
  • K-Sonar, czyli widzieć jak nietoperz, TYFLOŚWIAT NR 1 (3) 2009
  • Dwadzieścia lat gadania, TYFLOŚWIAT NR 2 (4) 2009
  • Dwadzieścia lat gadania, i co? Portal Tyfloświat.pl
  • Victor czy e-Lektor, TYFLOŚWIAT NR 2 (4) 2009
  • Jak powstaje książka DAISY, TYFLOŚWIAT NR 4 (6) 2009
  • Propozycja ujednolicenia sygnalizacji akustycznej na przejściach dla pieszych w Polsce, TYFLOŚWIAT NR 3 (9) 2010
  • "Elektroniczne urządzenia wspomagające ucznia słabowidzącego", w publikacji Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia. Pod redakcją  dr Joanny Witczak-Nowotnej. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, str. 71-88, ISBN 978-83-920140-2-7 Pobierz publikacje w formacie PDF
  • Klekot bociana zamiast wstępu, Wiedza i Myśl nr 09(45)/2012
  • Akademicka Biblioteka Cyfrowa od kuchni na portalu Tyfloświat.pl
  • Elektroniczne urządzenia wspierające ucznia słabowidzącego - szansa czy rozczarowanie? [w] Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań , redakcja naukowa Natasza Starik, Andrzej Zduniak, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Poznań 2012, str. 193-217, ISBN 978-83-61304-52-4
  • Akademicka Biblioteka Cyfrowa od kuchni, TYFLOŚWIAT NR 4 (17) 2012
  • Akademicka Biblioteka Cyfrowa nową jakością w dostępie do literatury fachowej dla studentów z dysfunkcją narządu wzroku [ w ] Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej - Beata Tylewska-Nowak, Władysław Dykcik (red.) Wydawnictwo Naukowe UAM 2013, str.137 - 144, ISBN: 978-83-232-2513-3
  • Powiększalnikowe nowinki, TYFLOŚWIAT NR 1 (18) 2013
  • Czy to jeszcze powiększalnik?, TYFLOŚWIAT NR 4 (25) 2014
  • Ujednolicenie sygnalizacji akustycznej na przejściach dla pieszych, TYFLOŚWIAT NR 4(33) 2016

  Wykaz wwszystkich moich tekstów »

   


  Teksty, artykułu lub audycje radiowe innych autorów w których wypowiadam się w sprawach wspierania, szczególnie w przestrzeni miejskiej, osób z dysfunkcją wzroku:  
 • Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, "Życie Uniwersyteckie" nr 11 (266) listopad 2015, strona 19.
 • Sygnały świata - Poznań, Wielkopolska" - Radio Merkury 08 stycznia 2017, godzina 8:25 Posłuchaj audycji w archiwum na stronie Merkurego
 • Sygnały świata - Poznań, Wielkopolska" - Radio Poznań 06 sierpnia 2017, godzina 8:25 Posłuchaj audycji w archiwum na stronie Radia Poznań
 •  


    naukowe w których uczestniczę jako wykonawca:
 • Projekt badawczy rozwojowy
  OPRACOWANIE METODY NAUKI ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ W DUŻYM MIEŚCIE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH Z WYKORZYSTANIEM DŹWIĘKÓW ŚRODOWISKA
  Decyzja MNiSW nr 0393/R/H03/2008/04 Numer rejestracyjny wniosku: NR 11 0008 04
  - Kierownik: prof. dr hab. Edward Hojan
 • O projekcie przeczytać można w: Dźwięki są "mową" uniwersalną, "Życie Uniwersyteckie" nr 09 (192) wrzesień 2009, strona 18.
 •  


    konsultowane:
 • e-MPK - Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki,
 • NaviCane - elektroniczna biała laska - Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki,
 • Plan Komunikacyjny Poznania dla niewidomych i słabo widzących - Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być potrzebnym", finansowanie Urząd Miasta Poznania.
 • Dobranie optymalnych sygnałów akustycznych oraz wprowadzenie jednolitego systemu ich zastosowania na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlno-dźwiękową na terenie miasta Poznania - Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM.
 • Akademicka Biblioteka Cyfrowa - biblioteka cyfrowa dla studentów niepełnosprawnych - platforma wymiany informacji o zaadaptowanych materiałach - Internetowe centrum materiałów dydaktycznych w projekcie "Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia - likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji" Projekt jest realizowany od października 2009 roku do końca 2011 roku przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. - Czytaj więcej na stronie BON UW
 • Opracowanie "Elektroniczne urządzenia wspomagające ucznia słabowidzącego" w ramach publikacji książkowej z materiałami dydaktycznymi do realizacji Zadania 3 - kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie sprzętu i środków dydaktycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w projekcie "Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia - likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji".- realizacja sierpień 2010.
 • Projekt aim4it: Accessible and inclusive mobility for all with individual travel assistance (tytuł projektu w języku polskim: Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży) - Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechnika Poznańska 2014-2016.
 • Standardy adaptacji przestrzeni publicznej pod kątem osób niewidomych i słabowidzących zalecenia, przepisy, dobre praktyki. Opracowanie Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny Centrum Rehabilitacji, Warszawa 2016.
 • Wystawa "Tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa" w ramach realizacji zadania Początki chreścijaństwa na poznańskim Ostrowie - Program Chrzest 966 - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 •  


    Książki warte przeczytania
 • Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych : pozawzrokowa percepcja przestrzeni
  Autor:Wysocki, Marek (architekt).
  Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
  ISBN: 978-83-7348-291-3
 • Elektroniczne systemy nawigacji osobistej dla niewidomych i słabowidzących
  Autor:Strumiłło, Paweł
  Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  ISBN: 978-83-933359-0-9
 • Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym.
  Wybrane aspekty praktyczne.

  Redakcja naukowa : Katarzyna Laskowska, Wojciech Filipkowski, Ewa Glińska
  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa,
  ISBN: 978-83-939949-0-8
 • Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego.
  Wybrane aspekty prawne i kryminologiczne.

  Redakcja naukowa : Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pˆywaczewski, Elżbieta Zatyka
  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa,
  ISBN: 978-83-939949-1-5
 • Projektowanie i adaptacja
  przestrzeni publicznej do potrzeb
  osób niewidomych i słabowidzących

  zalecenia i przepisy
  Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny
  Centrum Rehabilitacji
  ISBN 978-83-934505-1-0
  © Copyright by Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny
  Warszawa 2016 PDF
 •  


    w których uczestniczyłem w latach 2013 - 2016 [ wykaz wszystkich konferencji ]
 • Accessibility Camp 2013 - 9 maja 2013. Program spotkania
 • Case study: Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych wzrokowo w bibliotekach cyfrowych na przykładzie Akademickiej Biblioteki Cyfrowej - biblioteki cyfrowej dla studentów niepełnosprawnych - Warsztaty: JAK ROZWIJAĆ BIBLIOTEKI CYFROWE WYBRANE PROBLEMY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM, Warszawa, dnia 24 września 2013 r.
 • VII edycja konferencji pt. "Pełno(s)prawny student", Kraków 28.10.2013
 • „Różni, ale równi – e-integracja w procesie edukacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnoœcią - organizator Fundacja Aktywizacja przy współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,, Poznań 21 listopada 2013.
 • III Ogólnopolska Konferencja Studentów z Niepełnosprawnociami "Tacy sami czy jednak inni? - osoby z niepełnosprawnocią w polskich realiach społecznych" organizatorzy Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych "Ad Astra" oraz Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 22-24 listopada na Wydziale Fizyki UAM
 • XI edycja konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND - Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa 2 - 3 grudnia 2013.
 • Spotkanie obywatelskie osób niewidomych i słabowidzących oraz osób niepełnosprawnych ruchowo (w tym poruszających się na wózkach) poświęcone udostępnianiu przestrzeni publicznej niepełnosprawnym obywatelom. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Świadomi niewidomi” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Płock 13 grudnia 2013. Relacja w artykule Usuńcie bariery! Przez nie niepełnosprawni zamykają się w domach
 • Osoby niepełnosprawne w szkolnictwie wyższym - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 11 luty 2014
 • „Dostępność Polska 2014 - wymogi dostosowania serwisów internetowych instytucji publicznych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością” Organizator Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Warszawa Centrum Konferencyjne Muranów 17 wreśnia 2014. Strona konferencji Dostępność Polska 2014
 • PEŁNOPRAWNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ organizator Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej we współpracy z Biurem Rady Europy w Polsce oraz Wydziałem Prawa i Administracji UAM, 27 września 2014 Poznań
 • VIII edycja konferencji pt "Pełno(s)prawny student", organizator Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków 29-30.10.2014 więcej o konferencji PSVIII
 • Laska, pies i GPS konferencja o orientacji przestrzennej niewidomych. Organizator Fundacja Vis Major, Warszawa 3 grudnia 2014
 • XII edycja konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND pod przewodnim hasłem "25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych - od izolacji do integracji.". Organizator Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa, 4 -5 grudnia 2014.
 • konferencja Polska Akademia Dostępności: wiedza, narzędzia, rozwiązania organizatorzy Fundacja Widzalni oraz Ministerestwo Administracji i Cyfryzacji. Warszawa 18 grudnia 2014 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
 • VIII Dzień Urbanisty "Miasto (nie)pełnosprawne" - organizator Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi konferencja jest organizowana w ramach Targów Budma 2015, Poznań 13. marca 2015.
 • Ogólnopolska debata środowisk osób niepełnosprawnych zatytułowana "Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio", organizator Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Unia Metropolii Polskich, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny - Gdańsk 20. kwietnia 2015.
 • konferencja pt.„Dostępność informacji w sieci - Accessibility Camp 2015”, organizator Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Warszawa 21. maja 2015. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Microsoft.
 • Spotkanie dotyczące ujednolicenia zasad adaptacji przestrzeni do potrzeb osób z uszkodzonym wzrokiem, którego celem jest przedyskutowanie sposobu współpracy przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku w tym zakresie. Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa 10 września 2015
 • Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, 16 września 2015 Warszawa. W trakcie Kongresu został zaprezentowany Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce
 • "REHA for the Blind in Poznań - konferencja promująca aktywność osób niepełnosprawnych wzrokowo w życiu społecznym". Organizator Fundacja Szansa dla Niewidomych, miejsce Hotel Andersia , 7. października 2015. Wystąpienie "System udostępniania książek dla niewidomych i słabowidzących studentów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu". Szczegółowy program konferencji
 • Prelekcja na temat wsparcia studentów z dysfunkcją wzroku w trakcie spotkania adaptacyjnego studentów I-szego roku organizowanego przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra" - Zespoł Pałacowo - Parkowy w Gułtowy, 17. października 2015.
 • IX edycja konferencji pt "Pełno(s)prawny student", organizator Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków 03.11.2015 więcej o konferencji PSVIII
 • Konferencja "Informacja dla wszystkich" poświęcona tematyce dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami. Sala Biała Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17. 3. grudnia 2015.
 • Seminarium podsumowujące zadanie 7 (e-learning) w projekcie "Unikatowy Absolwent=Możliwości", Collegium Mathematicum UAM, 7 grudnia 2015. Zwrócenie uwagi na problem dostępności e-lerningu.
 • Szkolenie dla pracowników, wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Realizator projektu Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem", Tarnowo Podgórne 22 -24 stycznia 2016. Cele i program szkolenia
 • Forum Uczelnianych Pełnomocników i Pracowników Biur ds. Studentów z niepełnoprawnościami, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 14 - 15 marca 2016.
 • Zintegrowane węzły przesiadkowe - zrównoważona mobilność miejska w metropoliach. Dobre praktyki. - szczególnie interesuje mnie wystąpienie dr hab. inż. arch. Marka Wysockiego z Politechniki Gdańskiej pt. "Społeczne i ekonomiczne znaczenie projektowania uniwersalnego" - 5. kwietnia 2016. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
  Relacja z wydarzenia, zdjęcia oraz materiały konferencyjne, w tym oczywiście najbardziej interesująca prezntacja o projektowaniu uniwersalnym, dostępne są na stronie organizatora.
 • The final event of the research project aim4it: Accessible and inclusive mobility for all with individual travel assistance. In the Remise Transport Museum of the Wiener Linien, Ludwig-Koeßler-Platz, Wien 1030. Vienna 26.04.2016.
 • Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami w Poznaniu. Temat lokalny "(Nie)równy udział w kulturze, rekreacji i sporcie". Koordynator konwentu: Fundacja Elektrownia Inspiracji. Miejsce i czas: Wydział Prawa i Administracji UAM (al. Niepodległości 53), sala 4.8, 17 maja 2016. Szczegółowy program wydarzenia.
 • zgłoszone uczestnictwo - X Ogólnopolska Konferencja "Pełno(s)prawny Student", 7. grudnia 2016 Kraków. Zaproszenie i szczegółowe informacje na temat konferencji
 •