ZBRUDZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Zbrudzewie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana już przed 1399 r., była siedzibą Zbrudzewskich. W XIX w. i na początku XX w. należała do Skrzydlewskich, a następnie Ossowidzkich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór zbudowany ok. 1900 r. dla Skrzydlewskich. Składa się z środkowej części parterowej i dwóch piętrowych, dużych skrzydeł. Na osi drewniany ganek.


P a r k

Pozostałości parku.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór zaniedbany, częściowo zamieszkały, mieści też przedszkole Leśne Skrzaty.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek