Zamki, pałace i dwory Wielkopolski
Zamki, pałace i dwory
Wielkopolski

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ

F.CHOPIN
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.

... przedstawicieli wielkopolskiego ziemiaństwa (...) nie sposób porównywać pod względem możliwości finansowych z rodakami z Kresów czy z Galicji (jak Potoccy, Tarnowscy, Lubomirscy, Radziwiłłowie czy Zamoyscy) to powstałe z inicjatywy środowiska wielkopolskiego i przy ich finansowym udziale realizacje przerastają dzieła tych wielkich rodzin klasą artystyczną, złożonością programów treściowych, świadomością celów podejmowanych działań artystycznych. Było to ... wynikiem głębokiej i dojrzałej świadomości narodowej Wielkopolan, wysokiego poziomu tutejszej gospodarki, szerokich horyzontów politycznych i myślowych tych doskonale zazwyczaj wykształconych i obytych w Europie ludzi.
(J. Skuratowicz: Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim.)


W p r o w a d z e n i e

W tradycji polskiej istnieje rozdzielenie dawnej architektury rezydencjonalnej na:

Zamek

 • warowny kompleks architektoniczny, głównie murowany, złożony z budynków mieszkalnych i gospodarczych,
 • przeważnie otoczony murami, wieżami, często z barbakanem i zwodzonym mostem nad fosą.

  Rozróżnia się:

 • zamki obronne,
 • zamki rezydencje.
  Zamki wznoszone od starożytności swój największy rozkwit miały w okresie gotyku.
 • Pałac

 • reprezentacyjna budowla mieszkalna, pozbawiona cech obronnych,
 • stanowi rezydencję królewską lub magnacką,
 • od XIX w. także okazałe gmachy rządowe i użyteczności publicznej.

  Pałace znane są od starożytności, ale największy rozwój datuje się od renesansu.
  Pałac magnacki stanowi synonim pozycji towarzyskiej i bogactwa.

 • Dwór

 • w dawnej Polsce siedziba ziemiańska wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi,
 • szlachecki dom mieszkalny na wsi lub w mieście, skromny w skali i wystroju, typowy dla architektury polskiej do XX w.

  Utrata niepodległości Polski spowodowała, że dwory stały się ostoją polskości, symbolem jednoczącym Polaków. W "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza dwór urasta do rangi narodowej relikwii.

 • (Encyklopedia, PWN, Warszawa, 1982)
  W XIX w. rozgraniczenie pomiędzy zamkiem, pałacem i dworem nie odpowiadało już rzeczywistości, nastąpiło zatarcie różnic między tymi typami budowli i pojawienie się nowego typu rezydencji - willi (Skuratowicz, 1992).

  Gotyk

  W XIV w. na terenie Wielkopolski budownictwo świeckie zyskuje przewagę nad kościelnym. Powstają zamki królewski i feudalne w Ostrzeszowie, Odolanowie, Koźminie, Pyzdrach, Zbąszyniu, Międzyrzeczu, Ostrorogu, Wenecji, Gołańczy, Koninie, Kole i zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie. W XV w. przy przewadze budownictwa kościelnego, powstają również zamki np. w Kórniku, Borysławicach Zamkowych, Gosławicach i Rydzynie. Z zamków gotyckich najlepiej zachowany jest późnogotycki zamek Górków w Szamotułach.

  Renesans i manieryzm

  W okresie renesansu i manieryzmu (od 1540 r. do ok. 1630 r.) sytuacja społeczno-gospodarcza nie sprzyjała intensywnemu rozwojowi architektury. Peryferyjne położenie geopolityczne Wielkopolski w dawnej Rzeczypospolitej, układ własności ziemskiej i struktura społeczna szlachty nie stwarzały podstaw finansowych ani społecznych do budowy rezydencji na wielką skalę. Jedynie Górkowie mogli równać się majątkiem i pozycją w Rzeczypospolitej z panami małopolskimi i kresowymi. Najczęstszym typem rezydencji murowanej był w XVI w. tradycyjny zamek, który z końcem stulecia nabierał cech pałacowych. Poza miejskim pałacem Górków w Poznaniu jedyną budowlą o charakterze pałacowym był wówczas Radlin (pałac Opalińskich, obecnie w ruinie). W stylu renesansu i manieryzmu Leszczyńscy zbudowali zamek w Gołuchowie, a Górkowie pałac w Poznaniu oraz przebudowali gotyckie zamki w Kórniku, Osiecznej i Koźminie.

  Barok i rokoko

  Architektura barokowa i rokokowa, charakterystyczna dla znacznej części epoki Oświecenia, przejawiła się pod postacią budownictwa sakralnego, jak i pałacowego. Na modłę włoską kształtowane pałace i dwory wypierały w I poł. XVII w. zamki, będące najmodniejszą dotąd formą zamieszkania zamożniejszej szlachty. Wówczas to wykształcił się ostatecznie typ dworu polskiego, który był z zasady parterowy, plan miał osiowy i symetryczny, jego środek akcentowały ganki czy ryzality, a naroża alkierze. Dwory z II poł. XVII w. zawdzięczają swoje powstanie odbudowie kraju po potopie szwedzkim. Dawne siedziby porzucano na rzecz nowo wznoszonych pałaców czy dworów murowanych. Pojawienie się na terenie Wielkopolski, w krainie średniej szlachty, gęstej sieci pałaców jest zjawiskiem nie spotykanym na innym terenie. Jest to związane z wyższą dochodowością wsi wielkopolskich. Pałace Wielkopolski to głównie późnobarokowe rozwiązania, takie jak pałac - zamek w Rydzynie, pałace w Czempiniu, Konarzewie, Ciążeniu, Pępowie, dwory w Siedmiorogowie, Studzieńcu i Popowie Starym.

  Oświecenie

  Rezydencje barokowe i klasycystyczne pomimo pozornych podobieństw różnią się od siebie znacznie. Zasadniczą ewolucję przeszło ukształtowanie głównego budynku pałacowego, jak i kompozycja całego zespołu rezydencji. W pałacu zlikwidowano piano nobile i przeniesiono wzorem willi Palladia głównej kondygnacji reprezentacyjno-mieszkalnej do przyziemia, a drugorzędnych pokoi na piętro, traktowane jako niskie mezzanino. Pociągnęło to za sobą usunięcie z sieni klatki schodowej, która straciła reprezentacyjne znaczenie. Większość pałaców ma prostokątne plany, na osi od ogrodu wyłamuje się dwukondygnacyjny salon, okrągły lub ośmioboczny. Od strony podjazdu poprzedza salon sień, przed którą dobudowany zostaje czterokolumnowy portyk. Portyk jest zazwyczaj jedynym elementem porządkowym, dodanym do prostego korpusu, ożywionego boniowaniami czy ujęciami okien (np. pałac w Śmiełowie).

  Obok typu prostokątnego istniał również pałac o kwadratowym planie z okrągłym salonem w środku, oświetlonym z góry poprzez okna pod kryjącą go kopułą (np. pałac w Lubostroniu). Wiejskim pałacom-willom towarzyszą z reguły budynki administracyjne czy gospodarcze (zespoły folwarczne w Śmiełowie i Dobrzycy). Przy pałacu, zachowując dawną symetryczną sytuację, wznoszono oficyny, niekiedy wolno stojące lub złączone z pałacem galeriami. Przewrót w sztuce ogrodowej wywołany nowym stosunkiem do natury spowodował zastąpienie sztywnego parku barokowego, rozwijającego się na pałacowych osiach, parkiem krajobrazowym, angielskim. Park przeniknął do przedpałacowego dziedzińca, wprowadzając na jego środek zieleń w postaci owalnego lub okrągłego klombu.

  W klasycystycznym stylu powstają w Wielkopolsce pałace w Rogalinie, Pawłowicach, Czerniejewie, Śmiełowie, Lewkowie oraz mniejsze np. w Rudkach, Gułtowach, Niechanowie, Gili. Pod koniec okresu buduje się małe pałace o charakterze willowym w pełni włączone w otaczający krajobraz (Sierniki, Racot, Jarogniewice, Objezierze i inne). Jako architekci wyróżniają się Stanisław Zawadzki, Sylwester Szpilowski, Jan Chrystian Kamsetzer, Antoni Höhne, Karol Gotthard Langhans, Karol Fryderyk Schinkel.

  Wiek XIX i XX

  Zmiany polityczne i gospodarcze spowodowały zmiany własności i stanu. W XIX w. budowano nowe rezydencje, szczególnie na terenach gdzie w wyniku reform typu kapitalistycznego lub półkapitalistycznego następowała stabilizacja ekonomiczna, tzn. w Poznańskim czy zachodnich województwach Królestwa Polskiego. Na obraz architektury rezydencjonalnej nałożyły się na terenie Wielkopolski dodatkowe czynniki, takie jak konflikt narodowościowy między Polakami a Niemcami, walka o ziemię, upośledzenie polityczno-społeczne polskiej grupy ziemiańskiej. Naciski władz zaborczych, brak możliwości angażowania się w sferze politycznej wpłynęły na obraz działalności artystycznej wielkopolskiego ziemiaństwa.

  Lata 1800-1870

  Cechą siedzib doby romantyzmu była duża różnorodność typów budowli, urozmaicenie ich funkcji oraz charakteru. Następuje zmiana funkcji siedzib wiejskich, przestają być ośrodkami władzy, słabnie ich znaczenie reprezentacyjne. Pojawia się inna typowa dla romantyzmu koncepcja siedziby mieszkalnej pełniącej funkcje kulturowe: zamek-biblioteka czy pałac-muzeum. W dobie romantyzmu powstaje architektura inspirowana przez style tradycyjne (historycyzm). Modny staje się gotyk angielski (zamki w Kórniku, Rokosowie, Będlewie, Śliwnikach, Jarocinie, Wielkiej Łęce). Tytus Działyński do neogotyckiego zamku w Kórniku wprowadził motywy sztuki mauretańskiej. W stylu neogotyckim wzniesiono zaledwie drobną część powstałych po roku 1830 pałaców, które w większości mają charakter "renesansowy". Ta koncepcja architektoniczna nawiązuje do dwóch typów pałacu, wykształconych i spopularyzowanych przez berlińskie środowisko architektoniczne:

  1. typ "willi włoskich" charakteryzuje się prostym, symetrycznie ukształtowanym budynkiem z nieznacznie wyniesioną wystawką piętra na osi (np. pałacyk - willa w Wojnowie, Markowicach, Czaczu, Bytyniu, Roszkowie, Pakosławiu); rozwinięciem pierwszych realizacji obiektów w stylu włoskim jest pałac w Rakoniewicach,
  2. typ odwołujący się do formy toskańskiej, ma często fasadę identycznie skomponowaną, ale wzbogaconą o wysoką, dostawioną asymetrycznie z boku wieżę (pałac w Spławiu, Kuźnicy Czarnkowskiej, Kobylim Polu).
  Obok tradycyjnego pałacu egzystuje w XIX w. druga wiejska siedziba mieszkalna - dwór parterowy z piętrem ukrytym w dachu. Po 1830 r. dwór o cechach architektury romantycznego klasycyzmu zostaje zastąpiony przez budynek podobnej skali, ale naśladujący wzory budownictwa szwajcarskiego, czasem holenderskiego.

  Lata 1870 - 1918

  Zafascynowanie kulturą i sztuką Francji zaowocowało budowlami wznoszonymi w tzw. stylu gotyku francuskiego (m.in. pałac w Gołuchowie, Zakrzewie, Posadowie, Nowej Wsi, Cerekwicy, Siekowie). W II poł. XIX w. zaczynają powstawać budowle eklektyczne, formami nawiązujące do stylów historycznych, a wznoszone w majątkach niemieckich (np. pałac w Dąbrówce Zbąszyńskiej, Runowie, Iłowcu, Wąsowie, Biedrusku, Klęce).

  Interesujące są obiekty wzorowane na tzw. "późnopółnocnym renesansie" ("Queen Anne Revival") - formie przyjętej z angielskiej architektury XVII w. (pałac w Górze, Morawicy, Zakrzewie k. Jarocina, Kobylnikach k. Szamotuł, Napachaniu). W końcu lat 80. pojawiają się budynki nawiązujące do rustykalnych form "szwajcarskich" (dwór w Kościankach i Dzierżnicy). W latach 90. zainteresowano się również sztuką baroku (formy neobarokowe w pałacu w Mielnie, Laskach k. Kępna), rokoka (neorokokowy pałac w Błociszewie), klasycyzmu i secesji (zamek w Osiecznej, pałacyk w Czerlejnie). Obok architektów miejscowych (m.in. Stanisław Hebanowski, Ludwik Ballensted, Roger Sławkowski) działają architekci berlińscy (m.in. Fryderyk August Stüler, firma Solf i Wichards).

  Na przełomie XIX i XX wieku pojawiają się rezydencje wiejskie wznoszone w stylu "narodowym". Zasady jakie powinna spełniać polska siedziba ziemiańska przedstawił w swojej pracy "O stylu krajowym w budownictwie wiejskim" z 1896 r. Zygmunt Czartoryski. Autor utożsamia styl narodowy ze stylem staropolskim, sztuką polskiego baroku i klasycyzmu, z dworami i pałacami otoczonymi oficynami, nakrytymi wysokim, łamanym dachem, od frontu z wysokim gankiem (pałac w Rokosowie, Skoraszewicach, Winnej Górze, Dłoni k. Rawicza).


  Podobne odnośniki:


  WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
  WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

  Twój bilet ma numer:

  © Copyright 1996-2012 by Małgorzata Mazurek Webmaster