WOJNOWICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Wojnowicach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Leszczyńskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVIII w. należała do Malczewskich, póŸniej przeszła w ręce niemieckie.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny zbudowany w końcu XIX w. Piętrowy dwór, na planie prostokąta, z nieco węższym skrzydłem od pn. i jednokondygnacyjną przybudówką w elewacji zach. Nakryty czterospadowym dachem, a skrzydło naczółkowym. W fasadzie frontowej pseudoryzalit zwieńczony falistym frontonem, z boniowanymi pilastrami.


P a r k

Przy dworze, od zach., niewielki, zaniedbany park krajobrazowy (pow. 1,5 ha) z II poł. XIX w.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w niezłym stanie, częściowo zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek