WILKOWO POLSKIE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Wilkowie Polskim


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na skraju Doliny Środkowej Obry, na lewym brzegu doliny Obry.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła własność m.in. Osowskich, Radomickich, Szołdrskich, a od połowy XIX w. Czarneckich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac został wzniesiony dla Antoniego Czarneckiego ok. 1870 r., przebudowany przez Jana Czarneckiego w końcu XIX w. neogotycki pałac wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta. Jego rozczłonkowana bryła w części środkowej trójkondygnacyjna sąsiaduje z dwoma częściami dwukondygnacyjnymi. Boczne, nieco cofnięte, części budynku są jednopiętrowe. W narożu pd.-wsch. umieszczona jest czterokondygnacyjna ośmioboczna wieża. Wejście główne do pałacu poprzedza ganek z czteroma filarami, boczne wejścia prowadzą od strony zachodniej i wschodniej. Elewacja pałacu pierwotnie charakteryzowała się bogatym wystrojem, wszystkie elewacje zwieńczone były krenelażem, ozdobione wieżyczkami i sterczynami, a wszystkie okna miały obramienia okienne w postaci oślego grzbietu lub gzymsu. Prawie wszystkie te elementy zostały skute w trakcie remontu ok. 1960 r., obniżono też wieże, co zupełnie zatarło dawny wygląd pałacu.


Pałac - rzut parteru, stan z ok. 1970 r.
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Kościański.

We wnętrzu pałacu znajdują się pozostałości dawnej sztukaterii.

Przy pałacu zachowany jest zespół folwarczny, a w jego obrębie rządcówka, obora, stodoła i pięciokondygnacyjny spichlerz z XIX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. ok. 10 ha) założony w I poł. XIX w., z jego dawnego układu zachowała się lipowa aleja dojazdowa, dwa stawy, szpaler grabowy. Drzewostan stanowią lipy, jawory, klony, graby, jesiony, olsze i dęby, a wśród nich drzewa pomnikowe, m.in. dąb czerwony, grab pospolity (obwód do 280 cm), dęby szypułkowe.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie zadawalającym, jednak pozbawiony swojego neogotyckiego charakteru. W oszpeconym budynku mieści się dziś szkoła podstawowa.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek