Turew (Turwia)

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Turwi


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej, nad Racockim Rowem (dopływem Obry), w obrębie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W 1730 r. Władysław Radomicki sprzedał Turew Ludwikowi Chłapowskiemu, która w rękach rodziny Chłapowskich pozostała do 1939 r. Po wojnach napoleońskich Turew od ojca Józefa odkupił gen. Dezydery Chłapowski (1788-1879), oficer napoleoński, generał z powstania listopadowego, rolnik wykształcony w Anglii, społecznik, szwagier gen. J.H. Dąbrowskiego i Wielkiego Księcia Konstantego (Morawski, 1981). D. Chłapowski organizował w Turwi praktyki zawodowe dla młodych rolników, uczestniczył w nich m.in. Maksymilian Jackowski, późniejszy patron spółek rolniczych w Wielkopolsce. W 1812 r. w Turwi gościł Napoleon. Latem 1831 r. najprawdopodobniej przebywał tutaj Adam Mickiewicz.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac początkowo późnobarokowy, obecnie o charakterze budowli wielofazowej, zaczęto wznosić w latach 40-tych XVIII w. dla Ludwika Chłapowskiego, a budowę kontynuował jego syn Stanisław. Pałac został zbudowany na wzór pałacu w Czempiniu. Przebudowany około 1780 r. oraz w latach 1820-1830 przez Dezyderego Chłapowskiego w stylu neogotyckim. Następna przebudowa po pożarze w latach 1900-1909. Pałac na rzucie prostokąta, dwupiętrowy, z trzema ryzalitami w fasadzie frontowej, dwa skrajne bardziej wydatne, środkowy z balkonem wspartym na filarach, zawiera główne wejście. Dach łamany czterospadowy, nad ryzalitem frontowym wysoki dach czteropołaciowy łamany, dołem wklęsły, górą wypukły. Ryzalit środkowy fasady frontowej zwieńczony trójkątnym frontonem. Pod jednym z bocznych ryzalitów neogotycka przybudówka - baszta z lat 1820-30 zwieńczona krenelażem. Ryzalit na osi elewacji ogrodowej zwieńczony szczytem o falistym gzymsie, nowym lub odnowionym w latach 1908-1909, poprzedzony balkonem wspartym na filarach i kolumnach. Neogotyckie skarpy na jednej z elewacji.


Plan pałacu w Turwi - przekrój poziomy I piętra
1 - gabinet, 2 - salon, 3 - biblioteka, 4 - klatka schodowa, 5 - przejście do kaplicy

Przy pałacu kaplica neogotycka NMP Niepokalanie Poczętej, wybudowana w latach 1846-1847, połączona na poziomie pierwszego piętra z pałacem gankiem wspartym na arkadzie.

Wewnątrz: w salonie dekoracje z końca XVIII w. w postaci ornamentów muzycznych i bukietów kwietnych zawieszonych na wstęgach, projektowane przez Ignacego Graffa. Pokoje sąsiednie posiadają dekoracje z XIX w. w stylu pseudoklasycystycznym.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 21,9 ha), pierwotnie francuski, przekształcony przez Augustyna Denizota (autora parku w Zakrzewie) w park angielski w latach 1860-70, dziś w dużej części leśny, 40 drzew o wymiarach pomnikowych (m.in. dąb Dezydery o obwodzie 780 cm).

Założenie parkowo-pałacowe położone jest w obrębie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, który został utworzony w 1992 r. dla ochrony krajobrazu rolniczego ukształtowanego przez gen. Dezyderego Chłapowskiego. Park obejmuje 172000 ha.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu znajduje się siedziba Stacji Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Zwiedzanie pałacu możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 0-65 513-42-53).

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek