TULCE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Tulcach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Równinie Wrzesińskiej, nad Koplą (pr. dopływ Głuszynki).


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVI w. należała do Górków, w XVIII w. do Wałknowskich, następnie KoŸmińskich, Ponińskich, Bernadra Potockiego i Alfreda von Radolina, w końcu przeszła w ręce niemieckie Sarrazinów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór zbudowany w 1920 r. dla Sarrazina. Piętrowy, prostokątny budynek nakryty dachem mansardowym. W elewacji frontowej ryzalit z wejściem głównym.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 2,8 ha) z XIX w., zadbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór po remoncie, w dobrym stanie, należy do Poznańskiej Stacji Hodowli Roślin, Tulce sp. z oo.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek