SZRENIAWA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Szreniawie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Poznańskim. Położona na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Obszar dzisiejszej wsi stanowił majątek biskupów poznańskich. W czasie zaboru pruskiego został przejęty przez niemiecką rodzinę Bierbaumów z Rosnowa, która założyła na tym terenie wieś Marienberg. W 1919 r. z rąk niemieckich majątek wykupił adwokat Józef Glabisz, który do II wojny światowej stanowiła własność jego syna, Władysława. Po I wojnie światowej wieś nosiła nazwę Marzenin, od 1921 r. Szreniawa, a w czasie II wojny światowej Maertensberg.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór-willa, eklektyczny, zbudowany w latach 1852-53 przez architekta K.H. Knoblaucha z Berlina. Na planie kwadratu, z wyraźnie zaznaczonym ryzalitem zawierającym główne wejście. Ryzalit zwieńczony szczytem schodkowym. Dach czterospadowy. Dwór stanowi kompilację elementów należących do zupełnie różnych stylów.


P a r k

Park (pow. 5,6 ha) z platanami i galerią popiersi ludzi zasłużonych dla rolnictwa i ruchu ludowego. W parku zlokalizowane są zabudowania pofolwarczne, pawilony i część ekspozycji Muzeum, np. ule, maszyny rolnicze.

Herby Bierbaumów w tympanonie

Pod zarządem Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, znajduje się położona na terenie WPN, na pagórku kemowym (118 m n.p.m.), wieża-mauzoleum Bierbaumów. Wieża powstała ok. 1860 r. wg projektu berlińskiego architekta Martina Gropiusa. Wg ustnych przekazów wzniesiona przez Leonharda Bierbauma po tragicznej śmierci córki, pochowanej w kaplicy-grobowcu. Prawdopodobnie nie pełniła jednak roli grobowca, symboliczny grób rodziny Bierbaumów znajduje się obok wieży. Wybudowana w stylu neogotyckim, z czerwonej cegły, na planie krzyża łacińskiego (13,5mx10,5 m). Jej centralną część stanowi wieża, która u podstawy ma formę protopoadłościanu na planie kwadratu, powyżej 10 m jest ośmioboczna. Nad głównym wejściem od strony N, tympanon z herbami właściciela. Na szczycie wieży o wysokości 22 m, taras widokowy. Na terenie obiektu ekspozycja ukazująca historię tych terenów od czasów późnego paleolitu po czasy współczesne.Wieża-mauzoleum - widok od N

Boczna ściana wieży

Główne wejście

Widok na północ - w kierunku Poznania

Widok na zachód z tarasu widokowego


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu mieści się część ekspozycji Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
tel.: 0-61 81 07 629, fax: 0-61 81 07 642, e-mail:muzeum@muzeum-szreniawa.pl
Zwiedzanie Muzeum:

od wtorku do niedzieli (oprócz dni poświątecznych)
latem godz. 9:00 - 17:00
zimą godz. 9:00 - 15:00

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek