SZAMOTUŁY

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Zamek w Szamotułach


L o k a l i z a c j a

Miasto na Pojezierzu Poznańskim, nad Samą.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Miasto należało do Nałęczów Szamotulskich, w XV w. własność Dobrogosta i Wincentego Szamotulskich, wraz z ręką Katarzyny Szamotulskiej w 1513 r. przechodzą na Łukasza Górkę. Następnie należą do rodziny Rokossowskich, Kostków Łąckich, Kąsinowskich, Mycielskich, a od 1837 r. dobra szamotulskie przechodzą w ręce pruskiego następcy tronu Fryderyka Wilhelma. Następnie własność książąt Sachsen-Coburg Gotha. W okresie międzywojennym należą do Skarbu Państwa.

W XVI w. miasto stało się ważnym ośrodkiem protestanckim; osiedlili się tutaj bracia czescy i luteranie.


C h a r a k t e r y s t y k a

Szamotuły - plan zespołu zamkowego
  1. oficyna z XVIII w.,
  2. oficyna (kopia z 1990 r.),
  3. fundamenty baszt gotyckich z pocz. XVI w.,
  4. zamek z XV-XVI w.,
  5. bażantarnia z XIX w.,
  6. Baszta Halszki z ok. 1518 r.,
  7. fosa.

Baszta Halszki
Dawny budynek mieszkalny zamku, późnogotycki z II poł. XV w., wzniesiony przez Dobrogosta Szamotulskiego. Przebudowany w latach 1513-18 przez Łukasza II Górkę, odnowiony po 1549 r. dla Andrzeja Górki. W 1869 r. gruntownie przebudowany, zatracił pierwotne cechy stylowe.

W latach 1976-89 zamek regotyzowany. W trakcie prac odkryto malowidła z XVI w., wykusze, ostrołukowe sklepienia gotyckie i przejścia podziemne. Piętrowy, złożony z dwóch prostokątnych skrzydeł zestawionych pod kątem prostym, nakryty dachem dwuspadowym. Na osi skrzydła głównego znajduje się wejście przez ganek o dwóch masywnych filarach i dwóch kolumnach dźwigających balkon pierwszego piętra.

Z systemu warownego zamku zachowały się oprócz budynku mieszkalnego, fragmenty fosy i wałów ziemnych oraz późogotycka Baszta Halszki. Wieża pierwotnie przybramna, adaptowana na mieszkalną ok.1518 r. Założona na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Naroża oszkarpowane. W elewacji południowej wykusz z prostokątnymi oknami. Dach wysoki, czterospadowy, kryty dachówką. Obok oficyny zamkowe z końca XVIII w.


P a r k

Park Zamkowy, założony prawdopodobnie pod koniec XIX w. na miejscu wcześniejszych ogrodów, o różnorodnym starym drzewostanie, z grupą drewnianych rzeźb.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W zamku mieści się Muzeum - Zamek Górków gromadzące m.in. wyposażenie wnętrz zamkowych z XVI - XVIII w. oraz rzeźby gotyckie i ikony. Na pierwszym piętrze sala koncertowa. W jednej z oficyn ekspozycje czasowe. W Baszcie Halszki po zakończeniu remontu będzie się mieścić dział etnograficzny muzeum.

Zwiedzanie muzeum:
od wtorku do piątku, godz. 9:00-16:00
w sobotę i niedzielę, godz. 10:00-16:00
tel. 061 2921813

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek