SWARZĘDZ

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Swarzędzu


L o k a l i z a c j a

Miasto na pn.-zach. skraju Równiny Wrzesińskiej, na pd.-wsch. brzegu Jez. Swarzędzkiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Swarzędz należał do XVI w. do rodziny Górków, następnie Czarnkowskich i Grudzińskich. W XVIII w. własność Garczyńskich i Koźmińskich. W latach 1791-95 miasto należało do bankiera poznańskiego Jana Kluga, następnie zostało wykupione przez rząd pruski i stało się ośrodkiem domeny rządowej. Następnie dobra swarzędzkie przeszły w prywatne ręce niemieckie, w 1939 miasto należało do spadkobierców Hoffmeyera.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór parterowy, z piętrem ukrytym w dachu mansardowym. Skromne wejście na osi, nad którym umieszczona wystawka. W narożniku okrągła baszta, nieco wyższa od korpusu głównego ze "spiętrzonym" chełmem, zbudowana zapewne na pocz. XX w.


P a r k

Park (pow. 4,5 ha) ze Skansenem Pszczelarskim, a w nim kolekcja ponad 200 uli kłodowych, koszowych i figuralnych.


Fragmnet Skansenu Pszczelarskiego


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór należy do Zakładu Badań Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Weterynarii. W pałacu mieści się hotel i restauracja.

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. R. Kosteckiego ul. Poznańska 35, 62 – 020 Swarzędz tel.: 0-61 651 18 17

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek