SREBRNA GÓRA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Srebrnej Górze


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w historycznym regionie Pałuk. Zespół dworski zlokalizowany na niewielkim wzniesieniu, stromo opadający na zachód.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W ieś na początku XVI w. była jeszcze miastem. W XIV w. należała do Srebrnogórskich. Później była w posiadaniu m.in.: Smoszewskich, Skrzetuskich, Bojanowskich. Pod koniec XVIII w. posiadłość kupił Józef Radzimiński herbu Lubicz, wojewoda gnieźnieński. W XIX w. własność Wilkońskich, a następnie Moszczeńskich herbu Nałęcz. Ostatnim polskim właścicielem był Stanisław Mieczkowski, mąż Kazimiery z Moszczeńskich.


C h a r a k t e r y s t y k a


Portyk wielkiego porządku
Dwór klasycystyczny zbudowany w latach 1790-92 dla Józefa Radzimińskiego. Parterowy budynek na sklepionych piwnicach, w elewacji tylnej poziom piwnic staje się kondygnacją przyziemia. W efekcie od strony parku dwór prezentuje się okazalej. Założony na rzucie prostokąta W środkowej części dziewięcioosiowej elewacji frontowej umieszczono monumentalny, czterokolumnowy portyk wielkiego porządku. Jest on nieporównanie wyższy od elewacji dworu i sięga zwieńczeniem kalenicy wysokiego dachu. Dwie pary wysuniętych kolumn portyku wspartych na wysokich cokołach ujmujących schody. Kolumny o uproszczonych jońskich kapitelach, wspierają trójkątny naczółek obwiedziony profilowanym gzymsem. Wysoki czterospadowy dach kryty jest dachówką. Zwrócony elewacją frontową na wschód. W elewacji tylnej wysunięty w części śodkowej ryzalit. W elewacjach obramienia okienne i podziały ramowe wyznaczane lizenami oraz boniowaniem.

Główne wejście dworu w osi fasady. Wnętrze o dwutraktowym układzie pomieszczeń. Zachowana bogata dekoracja sztukatorska i malarska. W salonie wysuwającym się ryzalitem w stronę ogrodu, ściany zdobią iluzjonistyczne polichromie z motywami architektonicznymi, z przedstawieniami figuralnych postaci zaczerpniętych z kultury i sztuki antycznej. Nad kominkiem przedstawiono sceny mitologiczne. Dopełnieniem polichromii jest dekoracja sztukatorska, charakterystyczna dla sztuki klasycyzmu. W przylegającym do salonu gabinecie użyto motywy roślinno-krajobrazowe, a w usytuowanej po przeciwległej stronie jadalni wprowadzono marmoryzację ścian. Nieznane są nazwiska artystów, możliwe że byli oni zatrudnieni wcześniej w Siernikach.


Elewacja frontowa dworu

Zespół dworski tworzą zabudowania ustawione wzdłuż boków prostokątnego dziedzińca, zamkniętego od wschodu murem oporowym z balustradą i główną bramą wjazdową. Na bramie umieszczona data 1799 r. Prostopadle do dworu umieszczono dwie parterowe oficyny. Każda z nich z czterokolumnowym portykiem w środkowej części elewacji frontowych, nakryte naczółkowymi dachami.


Wjazd na dziedziniec

Data umieszczona na bramie

Obok zespołu dworskiego znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja zbudowany w latach 1848-1849.


Jedna z oficyn


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,0 ha) wykorzystujący naturalną rzeźbę terenu, z 5 stawami i starym drzewostanem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W budynku zespołu dworskiego mieści się obecnie Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych.

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 62-120 Wapno, tel. 612611465

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek