SKORACZEW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Skoraczewie


L o k a l i z a c j a

Wie¶ położona na WysoczyĽnie Kaliskiej.


Pokaż większ± mapę


H i s t o r i a

Wie¶ wzmiankowana od 1390 r. jako własno¶ć Skoraczewskich, w XVI w. Chwałkowskich, następnie Kosińskich, Czyżewskich, Wierusz-Kowalskich, Dramińskich, Sczanieckich, Błeszyńskich, a ostatecznie Krajewskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny powstał ok. 1910 r. po dobudowaniu przez Krajewskich do parterowego dworu z końca XIX w. piętrowej budowli z kartuszem z herbem Leliwa oraz balkonem na 4 podwójnych kolumnach.

Przy pałacu rz±dcówka, spichrz II poł. XIX w., gorzelnia i magazyn zbożowy.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,4 ha) założony w XIX w., z kilkunastoma dębami, zaniedbany.


W s p ó ł c z e s n o ¶ ć

Pałac zaniedbany, zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek