SIEROSZOWICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Sieroszowicach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej, w dolinie Baryczy.


H i s t o r i a

Wieś w XII w. należała do arcybiskupów gnieźnieńskich. Jako własność szlachecka była w rękach Sieroszewskich herbu Nabram, Kosseckich i Biernackich. W wyniku przymusowej licytacji w 1877 r. majątek nabył Baer Daniel. Następnymi właścicielami byli Skórzewscy, a ostatnim Paweł Deutschman.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór neorenesansowy wzniesiony pod koniec XIX w. Budynek składa się z parterowej części z piętrowym skrzydłem wschodnim. Przed wejściem dobudowany został portyk w wielkim porządku.


Dwór - przekrój poziomy parteru
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Ostrowski.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 2,27 ha) założony w XIX w. jest znacznie przetrzebiony.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w stanie bardzo złym, częściowo zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek