ROSZKOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Roszkowie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Gnieźnieńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła własność rodzin Niwińskich, Latalskich, Radolińskich, w pocz. XIX w. Swinarskich, a po nich Dziembowskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór-willa neorenesansowy wystawiony dla Wincentego Świnarskiego w 1844 r. Rozbudowany po 1860 r. wg proj. Stanisława Hebanowskiego dla Konstantego Dziembowskiego. Dodano część piętrową zwieńczoną tarasem i skrzydło. Prosta bryła, o symetrycznym planie. Zaakcentowany w fasadzie trójprzelotowy łuk triumfalny. Obok spichrz kamienno-ceglany z II poł. XIX w., z neoromańskimi okienkami.

Wewnątrz: w dawnej sali jadalnej polichromia iluzjonistyczna z II poł. XIX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,0 ha) z XIX w., rozplanowany na stokach doliny niewielkiego jeziora, zniszczony, kasztanowa aleja dojazdowa.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór zniszczony, częściowo zamieniony na mieszkania prywatne, a w dawnej sali jadalnej świetlica.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek