RADOJEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Dwór w Radojewie


L o k a l i z a c j a

Wie¶ położona na Pojezierzu Poznańskim, na zboczu doliny Warty.


Pokaż większ± mapę


H i s t o r i a

Wie¶ wł±czona w granice Poznania w 1987 r. zachowała do dzi¶ swój wiejski charakter. Wie¶ wzmiankowana w 1248 r. przez kilka wieków należała do zakonu Cysterek w Owińskach. Po kasacie zakonu w 1797 r. dobra te otrzymała niemiecka rodzina von Treskow, w których gospodarowała do 1945 r. W 1806 roku przez Radojewo przejeżdżał w drodze do Owińsk, Napoleon Bonaparte w towarzystwie młodego Dezyderego Chłapowskiego. Ze wzgórza cesarz podziwiał panoramę pradoliny Warty. Przeprawili się promem przez Wartę i dotarli do opuszczonego klasztoru cysterek w Owińskach, ogl±dali też pałac Treskowów. Tego samego dnia Dezydery zaproszony został przez cesarza na obiad.


C h a r a k t e r y s t y k a

DwórpóĽnoklasycystyczny wzniesiony przed 1825 r. dla syna Ottona von Treskow - Heinricha Baltazara przez Karola Fryderyka Schinkla, rozzebudowany w końcu XIX w. na pałac. Dwupiętrowy budynek, wzniesiony na planie prostok±ta, z wgłębnym portykiem wspartym na czterech filarach z gładkim fryzem. W fasadzie ogrodowej ryzalit w czę¶ci ¶rodkowej. Dwór nakryty dachem naczółkowym kryj±cym mieszkalne poddasze. Dwór obudowany na wzniesieniu, poprzedza półkolisty dziedziniec ogrodzony murkiem. Dziedziniec ten przechodził w tylnej czę¶ci budynku w widokowy taras.

Dwór poł±czony był osi± widokow± z położonym na przeciwległym brzegu Warty pałacem w Owińskach, główna siedzib± rodu von Treskow.

Zabudowania folwarczne i gospodarcze zlokalizowane s± na przeciwległym krańcu wsi.


Dwór - przekrój pietra
A - klatka schodowa, B - sala jadalna, C - sala balowa, D - salony
¬ródło: Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Województwo poznańskie.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 15 ha) rozplanowany prawdopodobnie przez Piotra Józefa Lenné dla von Treskow częściowo położony na zboczu doliny Warty, w naturalny sposób łączący się z lasami łęgowymi w dolinie rzeki. Umieszczono w nim liczne budowle ogrodowe: altany, sztuczne ruiny, rzeĽby, pomniki i punkty widokowe. Dzi¶ w parku znajduj± się ruiny ceglanej wieży na widokowym kopcu, pomnikowe głazy (obwód 800 i 745 cm), niewielkie stawy i pomnikowe drzewa. Odnowiony kilka lat temu cmentarz rodziny von Treskow został ponownie zdewastowany. Park stanowi rezerwat Kokoryczowe Wzgórze.


Ruiny wieży


Rezerwat Kokoryczowe Wzgórze


W s p ó ł c z e s n o ¶ ć

Dwór opuszczony, zabezpieczony, stanowi własno¶ć miasta Poznania.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek