PRZYLEPKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Przylepkach


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś była własnością rodziny Przylepskich, pod koniec XVIII w. Józefa Wybickiego, a następnie L. Paługi i S. Koźmina, w końcu przeszła w ręce niemieckie.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór z początku XX w. Piętrowy, z mieszkalnym poddaszem ukrytym w wysokim, łamanym dachu. Budowla wzniesiona na wzór siedzib miejskich.


P a r k

Park dworski, krajobrazowy (pow. 8,8 ha) założony pod koniec XIX w., zdziczały.


Park w Przylepkach


W s p ó ł c z e s n o ś ć

We dworze mieści się Ośrodek Szkolenia Rolniczego Kombinatu Rolno-Przemysłowego "Manieczki".

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek