POMARZANOWICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Pomarzanowicach


L o k a l i z a c j a

Wie¶ na Pojezierzu Gnieźnieńskim.


Pokaż większ± mapę


H i s t o r i a


Fasada ogrodowa

W ie¶ wzmiankowano od XIV w. W XVI wieku maj±tek stanowił własno¶ć Sławieńskich i Zakrzewskich, w XVII wieku przeszedł w ręce rodziny G±dkowskich, a potem Morawskich i Głoskowskich. W XVIII wieku był własno¶ci± rodziny Skórzewskich, a na pocz±tku XIX wieku Daleszyńskich. W 1850 r. maj±tek kupił Maksymilian Jackowski - działacz społeczny i narodowy, pierwszy patron Kółek Wło¶ciańskich w Poznańskim, aktywny uczestnik najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. W Pomarzanowicach go¶ciła m.in.: Emilia Sczaniecka, spokrewniona z gospodarzami aktorka Helena Modrzejewska (1895 r.), August Cieszkowski i jego syn Guga.


Podjazd do pałacu


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neorenesansowy zbudowany w 1891 r. dla rodziny Jackowskich przez Kazimierza Skórzewskiego z Hallensee pod Berlinem. Powstał w miejscu starego, krytego gontem dworu Jackowskich. Pałac parterowy, z piętrem ukrytym w wysokim dachu. W fasadach frontowej i ogrodowej duże dwupiętrowe ryzality, na osi zwieńczone szczytami o wolutowych spływach. Ryzality poprzedzone czterokolumnowymi portykami.

We wnętrzu sala koncertowa i wystawowa po¶więcona Maksymilianowi Jackowskiemu.


Pałacowe drzwi


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,1 ha) z II poł. XIX w.


W s p ó ł c z e s n o ¶ ć

Pałac odnowiony w 1985 r. Jest siedzib± Spółdzielni Rolnej. W pałacu działa Salon Artystyczny im. Jackowskich (od 1995 r.) nawi±zuj±cy do tradycji salonu z okresu międzywojennego, kiedy to w s±siednim Wronczynie Anna Jackowska go¶ciła najwybitniejszych artystów, polityków, społeczników, także sportowców.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek