PŁAWCE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Pławcach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVI w. należała do Niwskich i Żernickich, w XVII w. do Łasickich, a następnie była królewszczyzną dzierżawioną przez Malczewskiego. Przejęta przez rząd pruski została oddana w dzierżawę Kurowskiem, a następnie Niemcom.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór parterowy z piętrowym ryzalitem w poprzek całego korpusu. Ryzalit i korpus nakryte oddzielnymi dachami dwuspadowymi.


P a r k

Przy dworze niewielki park.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór zamieszkany.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek