OWIŃSKA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Owińskach


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Wielkopolskim, na prawym brzegu Warty.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Od 1252 r. wieś nadana cysterkom z Trzebnicy. W 1797 r. skonfiskowana i sprzedana przez władze pruskie bankierowi z Berlina, Zygmuntowi Ottonowi von Treskow. W listopadzie 1806 r. wieś odwiedził Napoleon, gościł w klasztorze cysterek. Legenda i literatura (Kolebka, Waldemar Łysiak, Poznań 1983) przekazują historię planowanego zamachu na cesarza.


Fasada frontowa pałacu


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac późnoklasycystyczny z 1804-06 zbudowany dla Ottona von Treskow wg projektu Karola Fryderyka Schinkla i Franciszka Catela. Zbudowany na rzucie prostokąta. Piętrowy, kryty dachem czterospadowym, z okienkami powiekowymi. Budynek z wysokimi piwnicami. Ryzalit w fasadzie frontowej poprzedzony portykiem z czteroma doryckimi kolumnami, nad którymi znajduje się balkon. Kondygnacje budynku zaznaczono gzymsem kordonowym i podokiennym oraz zróżnicowanym kształtem okien.

Wewnątrz: sień z czterema parami doryckich kolumn, trzynawowa, westybul nakryty parasolowatym sklepieniem, na piętrze obszerna sala na szerokość pałacu o zachowanej posadzce i boazerii. W partiach bocznych budynku dwie symetryczne spiralne klatki schodowe.

Przed pałacem staw, a na drogach dojazdowych dwa symetryczne budynki bramne (kordegardy) z ok. 1810 r.

Staw przed pałacem

Budynek bramny


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 16,5 ha) z pocz. XIX w., prawdopodobnie wg projektu Piotra Józefa Lenné z Berlina (twórca ogrodów poczdamskich), ze starymi drzewami (m.in. białodrzewami, jesionami i dębami) i systemem nawadniającym staw. Aleja kasztanowa.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu znajdowała się szkoła podstawowa i przedszkole. Obecnie pałac zmienił właściciela i oczekuje na remont, zdewastowany przez ostatniego właściciela. W zaniedbanym dziś budynku władze gminy Czerwonak chcą zrobić centrum hotelowe i konferencyjne (07.2007 r.).

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek