OBJEZIERZE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Objezierzu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, na wschodnich stokach doliny Samicy Kierskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś od końca XII w. należała do uposażenia Komandorii Joanitów w Poznaniu. Od XIV w. do XVIII w. była własnością Nałęczów - Objezierskich, a także Zawadzkich, Pruspolewski, a w końcu XVIII w. Węgorzewskich. Od 1828 r. do 1939 wieś należała do rodziny Turnów.

Pałac w Objezierzu był ośrodkiem życia intelektualnego i myśli patriotycznej. Aniela z Kwileckich Węgorzewska założyła bibliotekę, zgromadziła kolekcję zabytków, rozwinęła działalność społeczną i pisarską. W grudnia 1831 r. u Heleny i Wincentego Turnów gościł Adam Mickiewicz. Spotkał się tutaj ze Stefanem Garczyńskim, poetą i uczestnikiem powstania listopadowego. W następnych latach rodzina Turnów trzykrotnie odwiedziła Mickiewicza w Paryżu. Objezierze jako jedyna oprócz Poznania, miejscowość wielkopolska uwieczniona została w Panu Tadeuszu. Na karty poematu trafił też spór między rodzinami Turnów i Kwilecckich, który stał się pierwowzorem sporów Horeszki z Soplicami. Aleksandra Katarzyna Turno, nazywana w rodzinie Adyną, była przyjaciółką Pawła Edmunda Strzeleckiego, który jej imieniem nazwał zdobyty przez siebie szczyt w Australii, w Nowej Walii - Adina Mount. W Objezierzu gościli również Julian Ursyn Niemcewicz, Wincenty Pol, Narcyza Żmichowska (guwernantka dzieci Turnów), Władysław Syrokomla i Józef Ignacy Kraszewski.

W pobliskim kościele św. Bartłomieja mieszczą się płyty epitafijne rodziny Turnów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac klasycystyczny wzniesiony w latach 1792-98 dla Anieli z Kwileckich Węgorzewskiej. Stanowi naśladownictwo nowego typu pałacu - willi zaprojektowanej przez Kamsetzera w Siernikach. Adaptację projektu, być może z udziałem fundatorki, wykonał Antoni Höhne z Poznania. W latach 1840-41 został przebudowany wg projektu architekta francuskiego Aleksandra d'Alphonsa de Saint-Omer. Pałac podwyższono o jedną, niską kondygnację, dodano salon na piętrze i portyk. W latach 1906-06 Stanisław Borecki z Poznania, dobudował boczne skrzydła - jednoosiowe i jednopiętrowe ryzality. W fasadzie frontowej znajduje się czterokolumnowy portyk. Na frontonie wieńczącym portyk, poniżej alegorycznej płaskorzeźby, umieszczony jest łaciński cytat z psalmu Dawidowego:

NON NOBIS DOMINE NON NOBIS SED DOMINI TUO DA GLORIAM
(Nie nam Panie, nie nam, ale imieniu Twojemu chwałę...)

W fasadzie ogrodowej trójboczny ryzalit głównego salonu z balkonem wspartym na kolumnach.


Pałac w Objezierzu
- fasada ogrodowa

We wnętrzu salon przez dwie kondygnacje. Zachowane wzorzyste posadzki w niektórych salach i bogaty wystrój sztukatorski w salonie przy rotundzie (1798). Brak dawnego wyposażenia. Obrazy przeniesiono do Muzeum Narodowego w Poznaniu, część księgozbioru spłonęła w 1945 r, gdy w pałacu stacjonowali żołnierze radzieccy.

Na fasadzie pałacu znajdują się dwie tablice upamiętniające pobyt w pałacu Adama Mickiewicza i Józefa Ignacego Kraszewskiego.


Przy pałacu zachowana wozownia wzniesiona w 1909 r. na miejscu dawnej oficyny, w której zatrzymał się Mickiewicz i Garczyński. W tym samym czasie wybudowano ozdobną bramę wjazdową i ogrodzenie parku.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 8,5 ha) z końca XVIII w., z pomnikowymi drzewami, w tym z lipą Kraszewskiego i kopcem Kościuszki usypanym ok. 1930 r.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac odrestaurowany w 1988 r., obecnie odnawiany, należy do Zespołu Szkół Rolniczych, mieści się w nim internat.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek