NAPACHANIE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Napachaniu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


Portal wejściowy


H i s t o r i a

Wieś w XV w. należała do Wincentego de Napachanie, w XVI w. do rodziny Miaskowskich, a współwłaścicielami byli Przecławscy herbu Glaubicz. W poł. XVIII w. Miaskowscy sprzedali swoją część Węsierskim herbu Belina, a Przecławscy Białobłockim herbu Ogończyk, ktorzy stali się wkrótce właścicielami całej wsi. Następnie wieś przeszła w ręce Moszczeńskich herbu Nałęcz, a w II poł. XIX należała do Niemca Rudolfa Grieble. Od 1918 r. właścicielem był Jerzy Kullak.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac w stylu renesansu północnoeuropejskiego (Qeen Anne Revival) został wybudowany w 1897 r. dla Rudolfa Griebla przez berlińską firmę architektoniczną Solf i Wichards.

Piętrowy budynek z wysoką, kwadratową wieżą, z cegły, na kamiennej podmurówce. Strome szczyty w fasadzie głównej. W ryzalicie frontowym charakterystyczny angielski wykusz. Późnogotyckie "kotarowe" obramienie okien i zrobiony z piaskowca portal wejściowy do pałacu. Znacznie skromniejsze fasady boczne i tylna.

We wnętrzu okazały hall, pomieszczenia gospodarskie na tej samej kondygnacji co wnętrza reprezentacyjne.


Fragment fasady głównej

Pałac w Napachaniu


Park w Napachaniu


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 7,2 ha) z 2 stawami, na jednym z nich trzy wysepki. Wśród drzewostanu wierzba i pomnikowe lipy.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w rękach potomków właścicieli. Obecny stan (boczna murowana elewacja, dach i wieża) jest wynikiem przeprowadzonych prac konserwatorskich.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek