MIKUSZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Mikuszewie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Wrzesińskiej, która rozwinęła się przy drodze prowadzącej do promu przez Wartę w Nowej Wsi Podgórnej.


Pokaż większą mapę


Mansardowy dach kwadratowej wieży


H i s t o r i a

Wieś znana od XIV w. W latach 1402-17 należała do Paszka Wyskoty z Chrząstowa, łowczego kaliskiego, następnie do kanonika Mikołaja Zaremby z Czeszewa. W 1465 r. właścicielami byli Wieniawowie, którzy w 1 poł. XVI w. przyjęli nazwisko Mikuszewskich. Następnie w posiadaniu Przyjemskich, Zabłockich i Jabłonowskich. Ok. 1880 r. przeszło w ręce niemieckie - właścicielem został książę Sachsen-Meningen. W latach 1904-13 należała do Komisji Kolonizacyjnej, następnie rodzin niemieckich. Od 1923 r. w posiadaniu ppor. Zdzisława Baranowskiego.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny z ok. 1890 r. zbudowany dla księcia Sachsen-Meningen. Łączy elementy kostiumu francuskiego klasycyzmu i renesansu. Pałac piętrowy, o rozczłonkowanej bryle, nakryty dachem mansardowym. W narożniku kwadratowa wieża, zwieńczona czworobocznym hełmem. W fasadzie frontowej środkowy ryzalit z podziałami pilastrowymi pierwszego piętra, z trójkątnym frontonem o dekoracyjnym szczycie.


Plan pałacu w Mikuszewie, przekrój poziomy parteru

W sąsiedztwie pałacu znajdują się zabudowania pofolwarczne z 2 poł. XIX w., z dawną rządcówką. Do pałacu prowadzi stara aleja lipowa.
P a r k

Park krajobrazowy z 2 poł. XIX w. (o pow. 3,95 ha), z elementami układu regularnego (alejki i szpalery) z okresu póŸniejszego, z drzew dominują graby. W parku staw i kilka drzew pomnikowych: osiem lip (o obw. do 380 cm), trzy kasztanowce, dwa buki (obw. 290 i 310 cm) oraz klon (310 cm).
W s p ó ł c z e s n o ś ć

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo we współpracy z Gminą Miłosław i niemieckim stowarzyszeniem Forderverein deutsche-polonische Jugendbegegnungsstatte Mikuszewo e.V. stworzyło i prowadzi ośrodek edukacyjny Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży "Mikuszewo". Stowarzyszenie zrzesza ludzi chcących pracować na rzecz tworzenia sprawiedliwego i wolnego od uprzedzeń i dyskryminacji świata. Najważniejszym celem działań pedagogicznych Stowarzyszenia jest doprowadzenie do bezpośredniego spotkania młodzieży, do ich wspólnej pracy, zabawy i nauki.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
Mikuszewo 23, 62-320 Miłosław
tel. 61 438 44 28, fax. 61 438 44 82, e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2012 by Małgorzata Mazurek