MIERZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Mierzewie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Wrzesińskiej, nad Strugą Niechanowską (prawym dopływem Meszny).


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XIX w. była własnością rodziny Kaczkowskich, w XX w. do 1939 r. Brzeskich,


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny zbudowany ok. 1890 r. dla Kaczkowskich, a rozbudowany po 1912 r. dla Brzeskich. Pałac nawiązuje do klasycyzmu. Ryzalit zwieńczony trójkątnie. Okazały ganek o dwóch filarach i dwóch kolumnach podtrzymujących taras pierwszego piętra. Z boku pseudogotycka baszta.


P a r k

Przy pałacu park (pow. 6,5 ha), zaniedbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac opuszczony, w stanie ruiny.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek