MICHORZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Michorzewie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś była własnością benedyktynów z Lubinia w XIII w., następnie rodu Opalińskich herbu Łodzia. W XIX w. i XX w. należała do Sczanieckich. Do 1896 r. była własnością Emilii Sczanieckiej, patriotki, uczestniczki powstania listopadowego i działaczki społecznej, która mieszkała w Pakosławiu, a została pochowana na tutejszym przykościelnym cmentarzu.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neoklasycystyczny zbudowany ok. 1910 r. dla Sczanieckich. Zbudowany na planie litery H. Budynek piętrowy, z dwoma bocznymi ryzalitami i attyką balustradową. Czterokolumnowy portyk wielkiego porządku, podtrzymuje trójkątny fronton.

We wnętrzu hall ozdobiony bogatą boazerią.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,3 ha) z I poł. XIX w.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w dobrym stanie, przeszedł w lipcu 1998 r. w posiadanie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Oddziału w Poznaniu.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek