MANIECZKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Manieczkach


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej, na krawędzi wysoczyzny morenowej i rynny subglacjalnej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W XVIII w. wieś była własnością Jana Gliszczyńskiego i rodziny Kołaczkowskich, a od ok. 1781 r. gen. Józefa Wybickiego, polityka, oficera legionów włoskich i twórcy hymnu narodowego. Syn generała, Józef Ksawery, sprzedał wieś Dezyderemu Chłapowskiemu z Turwi. Pod koniec XIX w. należała ona do rodziny Grodzickich, następnie do Antoniego von Graeve, Cezarego Broel-Platera, od 1912 r. do Zdzisława Brzeskiego, a w okresie międzywojennym do rodziny Prus-Głowackich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór zbudowany w 1894 r. dla rodziny Grodzickich. Parterowy, z piętrem ukrytym w wysokim dachu. Wejście główne prowadzi przez ganek podtrzymujący balkon. Dwór, w którym mieszkał Józef Wybicki spłonął w kilka lat po śmierci generała. W tym miejscu jest obecnie głaz narzutowy z pamiątkową tablicą z napisem:

Tu stał dworek,
w którym mieszkał w 1781 roku Józef Wybicki
- konfederat barski, senator-wojewoda.


Pomnik
Józefa Wybickiego


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 6,51 ha) z 3 stawami, powstał w końcu XVIII w., powiekszony pod koniec XIX w. Zlokalizowane są w nim dwie ścięte kolumny z 1766 r. wzniesione przez Kołaczkowskiego dla upamiętnienia pojedynku,w którym zginęli jego dwaj synowie. W pn.-zach. części parku barokowa kaplica-rotunda z 1786 r. ufundowana przez Józefa Wybickiego w dowód wdzięczności Bogu za życiową pomyślność.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Od 1978 r. we dworze mieściło się Muzeum im. gen. Józefa Wybickiego ze skromnymi eksponatami z życia generała oraz epoki kościuszkowskiej i napoleońskiej. Muzeum powstałe z inicjatywy Jana Baiera, było pod opieką Kombinatu Rolno-Przemysłowego "Manieczki" Sp. z o.o. Przy Muzeum mieści się Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. W 2006 r. muzeum zostało zamknięte, a dwór jest obecnie własnością Wojciecha Mroza. O jego odzyskanie starają się potomkowie ostatniego właściciela.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek