LUBONIA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Luboni


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Leszczyńskiej, w dolinie Rowu Lubosińskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVIII w. należała do Turnów, a od 1792 r. do okresu międzywojennego do rodziny Morawskich. W 1831 r. w Luboni, u rodziny Franciszka Morawskiego, generała i poety, goœcił Adam Mickiewicz. Tu dowiedział się poeta o upadku Warszawy. W ścianę dworku w 1960 r. staraniem Koła Przyjaciół Książki w Lesznie wmurowano tablicę przypominającą wizytę poety.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór zbudowany na przełomie XVIII i XIX w., rozbudowany w końcu XIX w. Budynek parterowym murowany na rzucie prostokąta, z mieszkalnym poddaszem, z piętrową neogotycką przybudówką, nieco węższą jednokondygnacyjną kaplicą oraz od wsch. prostokątną przybudówką. Korpus nakryty dachem naczółkowym, skrzydła dachami dwuspadowymi. Elewacja pd. kaplicy zwieńczona trójkątnym szczytem z fryzem arkadowym, sygnarurka.

Przy dworze zabudowania gospodarcze z XIX w., m.in. obora z wieżyczką i dzwonem.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. ok. 3 ha) z końca XVIII w. w dolinie Rowu Lubosińskiego, z topolową aleją i wieloma pomnikowymi drzewami, m.in. lipy, dęby, wiązy, oraz z licznymi głazami narzutowymi, ułożonymi na kształt ławki nazywanej ławką Mickiewicza.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w złym stanie, częściowo zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek