KREROWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.

Pałac w Krerowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do dóbr biskupów poznańskich, następnie do Rekowskich. Przed II wojną światową była w rękach Antoniego Plewczyńskiego.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac-willa wybudowany w latach 1905-06 wg projektu Rogera Sławskiego dla Stanisława Rekowskiego. Parterowy budynek z piętrowymi ryzalitami bocznymi. Nakryty dachem dwuspadowym. Nad głównym wejściem półkolisty taras.


P a r k

Przy pałacu niewielki park (pow. 2,3 ha) z początku XX w. z lipami, klonami i dębami, zadbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac odbudowano w latach 1987-89. Odrestaurowany stanowi własność prywatną.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek