KOWANÓWKO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Kowanówku


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Gnieźnieńskim.


Pokaż większą mapę


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny zbudowany w końcu XIX w. na miejscu XVIII-wiecznego dworu. Piętrowy, z dwoma wieżami nakrytymi dachami stożkowymi, z krenelażem.

Przy dworze neogotycka oficyna.


P a r k

Park zdziczały.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór u progu ruiny, częściowo zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek