KOŁACZKOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Kołaczkowie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


Portyk pałacu


H i s t o r i a

Wieś była pierwotnie własnością rodziny Kołaczkowskich, w XVI w. Górków, następnie Jezierskich, Zajączków, w XIX w. Dąmbskich, od których przeszła w ręce niemieckie. W 1821 gościł tu Julian Ursyn Niemcewicz. W 1920 r. tzw. resztówkę kupił Władysław Reymont, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1924 r. Gospodarowanie szło prawdopodobnie Reymontowi słabo, tym bardziej, że zły stan zdrowia sprawiał, że przebywał głównie na Riwierze. Po jego śmierci w 1925 r. własność przeszła w ręce rodziny Juraszów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac klasycystyczny wybudowany na pocz. XIX w. dla Tadeusz Grabskiego. Restaurowany w 1923 r. dla W. Reymonta, przebudowany po 1945 r. Piętrowy z dachem naczółkowym, poprzedzony okazałym jońskim portykiem opartym na dwóch rzędach kolumn po cztery w każdym rzędzie. Portyk dostawiono ok. 1820 r.

Obok pałacu klasycystyczna oficyna z ok. 1820 r. oraz wozownia.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,4 ha) z alejami lipowymi i pozostałością szpalerów grabowych. W 1977 r. odsłonięto pomnik Władysława Reymonta oraz bohaterów powieści Chłopi: Jagny i Boryny (dłuta Teodozjusza Butyńca i Antoniego Bolka).


Wł. Reymont z Jagną i Boryną

Tablica poświęcona Wł.Reymontowi


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu po remoncie w latach 1968-79 mieści się Gminny Ośrodek Kultury, obecnie pałac zaniedbany. W dawnym majątku Reymonta znajduje się Muzeum Reymontowskie.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek