KLĘKA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Klęce


L o k a l i z a c j a

Wieś położona w Kotlinie Śremskiej, w sąsiedztwie nadwarciańskich łęgów.Ważny ośrodek ekstrakcji ziół w Polsce.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Od 1840 r. wieś w rękach jednego z twórców antypolskiej Hakaty, Hermanna Kennemanna, a później rodziny von Jouanne'ów.


C h a r a k t e r y s t y k a


Pałac w Klęce

Pałac neorenesansowy zbudowany po 1870 r. na miejscu starszego dworu, dla Hermanna Kennemanna. Pałac należał do szeregu niemieckich siedzib ziemiańskich, którym twórcy nadawali formę wzorowaną na berlińskich willach, a dekoracją nawiązywali do renesansu. O palladiańskim centralnym założeniu, urozmaicony ryzalitami i wykuszami. We wschodniej części trójarkadowa piętrowa loggia widokowa. Poszerzony w kierunku zachodnim na początku XX w. o niższe skrzydło. Klatka schodowa oświetlona od góry ośmioboczną latarnią, która góruje nad dachem.


Pałac w Klęce - widok od wschodu


Park w Klęce


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,6 ha) z XIX w., ze stawem, aleją lipową, polanami. W składzie drzewostanu o wieku 70 - 190 lat, dominuje lipa, klony, robinia akacjowa, a z drzew iglastych jedlica Douglasa.

W sąsiedztwie zespół zabudowań folwarcznych, częściowo z II poł. XIX w.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac użytkowany częściowo przez przedszkole, częściowo zamieniony na mieszkania prywatne.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek