?? GULCZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Gulczewie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała w XIX w. do rodziny Kamińskich, później przeszła w ręce niemieckie. W 1939 r. własność Niemca Feilxa Leischera.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór o elementach neoklasycystycznych zbudowany w końcu XIX w. Parterowy z szerokim piętrowym ryzalitem, zawierającym wejście na osi. Ryzalit zwieńczony trójkątnie. Nakryty dachem dwuspadowym.


P a r k

Przy dworze park (pow. 2,9 ha).


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór należy do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, zadbany. W piwnicy dworu mieści się winiarnia Bachus.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek