GRZYBOWO-RABIEŻYCE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Grzybowie-Rabieżycach


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Wrzesińskiej, nad Strugą zwaną też Rudnikiem (prawy dopływ Bawołu).


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała w XV w. do rodziny Grzybowskich, od XVIII w. do Trąpczyńskich, Błociszewskich i Lutomskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny zbudowany w I poł. XIX w., przebudowany na przełomie XIX i XX w. Parterowy z gankiem o czterech kolumnach, dźwigających taras pierwszego piętra, nad którym obszerna wystawka.


P a r k

Przy dworze park (pow. 0,9 ha) z XIX w.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W dworze mieści się szkoła podstawowa.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek