GRZYBNO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Grzybnie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej, nad Kanałem Szymanowo-Grzybno odwadniającym rynnę subglacjalną, przy zach. skraju pasma pagórków ozowych (tzw. Góry Żabińskie).


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła własność rodzin: Grzybieńskich, Sułockich, Baranowskich, Tarnowskich, w 1939 r. należała do Niemki J. von Guenther.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór zbudowany w latach 1899-1905 dla rodziny Gunterów. Piętrowy z 2 bocznymi ryzalitami.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 2,88 ha)założony w I poł. XIX w., z wiązami i sosnami wejmutkami. W dolinie kanału stawy rybne.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu mieści się Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek