DUSZNIKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Dusznikach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do dóbr stołowych biskupów poznańskich, w okresie międzywojennym do Skarbu Państwa.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór klasycystyczny wybudowany w 1848 r. Parterowy, z obszerną zwieńczoną trójkątnie wystawką. Nakryty dachem naczółkowym.


P a r k

Przy dworze park krajobrazowy (pow. 2,5 ha) z okazałymi drzewami, m.in. platany, dęby, cisy i sosny.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór wykorzystywany przez Pocztę Polską oraz Dom Kultury.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek