CHORYŃ

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Stary dwór w Choryniu


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a


Stary dwór w Choryni
Wieś była własnością rodzin Łodziów, Choryńskich, Brodnickich, Ponieckich, Bojanowskich, Śliwińskich, Radomickich i Szołdrskich, od XIX w. Taczanowskich. W gościnie u Józefa Taczanowskiego, przebywał jesienią 1831 i na pocz. 1832 r. Adam Mickiewicz (napisał wówczas Redutę Ordona).


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór klasycystyczny z końca XVIII w, zbudowany dla Piotra Drwęskiego z późniejszymi bocznymi przybudówkami z XIX/XX w. Parterowy, na rzucie prostokąta. Wejście na osi zwieńczone małym frontonem z osobnym daszkiem. Dach naczółkowy.

Obok: nowy dwór przebudowany z oficyny z ok. 1820, w której mieszkał Adam Mickiewicz. Wśród zabudowań folwarku wozownia z poł. XVIII w. i spichrz dworski z XIX w.


Nowy dwór (oficyna) w Choryniu


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 2,8 ha) z I poł. XIX w.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Obydwa dwory i park zachowane w dobrym stanie. We dworze się mieści się siedziba Zakładu Nasienno-Rolnego, "Danko" Hodowla Roślin.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek