CHOCZ

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mailZagłosuj na te strony

w Nieustającej Liście Przebojów Wirtualnej Polski.
Czyli kliknij na ten obrazek:

.


Pałac w Choczu


L o k a l i z a c j a

Wieś na Wysoczyźnie Kaliskiej, na prawym brzegu doliny Prosny. Na niestniejacej obecnie wyspie w dolinie Prosny z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego wzniesiono w XIV w. zamek.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a


Fundator pałacu Andrzej Lipski
Wieś notowana od XIII w. jako gród książęcy (Chodecz). W XIV w. otrzymała prawa miejskie. W 1870 r. władze carskie odebrały Choczowi prawa miejskie w konsekwencji udziału w powstaniu styczniowym w 1863 r. Od XV w. miasteczko znajdowało się w rękach prywatnych - początkowo Chodeckich herbu Poraj, od 1496 r. kasztelana kaliskiego Stanisława Ostroroga. Od 1556 r. własność Marszewskich, na początku XVII w. Mycielskich, od 1620 r. do końca XVIII w. - Lipskich, herbu Grabie, natomiast w XIX w. m.in. Raczyńskich.

Biskup kujawski Andrzej Lipski w 1629 r. ufundował kolegiatę, która posiadała charakter fundacji rodowej. Kolegiata została skasowana przez rząd pruski w 1819 r.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac późnobarokowy infułatów zbudowany w latach 1781-89 dla opata lubińskiego Kazimierza Lipskiego przez Efraima Szregera. K. Lipski wykorzystał do wystawienia pałacu mury XIV-wiecznego zamku, który znajdował się wówczas w ruinie. Dekorację wnętrz zrealizowano w latach 1790-93. Pałac częściowo wykorzystuje mury zamku zbudowanego w 1382 r. przez Bartosza, starostę odolanowskiego, w dnie dolinie Prosny. Piętrowy, nakryty wysokim dachem mansardowym. Przylega do południowej ściany prezbiterium kościoła. W fasadzie frontowej okazały trzyosiowy ryzalit rozczłonkowany kolumnami i pilastrami, ozdobiony festonami, wazonami i rozetami. W niewielkim trójkątnym naczółku herb Lipskich Grabie podtrzymywany przez dwa lwy.

Wewnątrz: zachowana dekoracja stiukowa wykonana przez ten sam warsztat, który ozdobił kościół i pałac Lipskich w Lewkowie, m.in. w salonie "mozaikowym" ściany wykonane sa z szarego i różowego stiuku (stucco lustro) naśladującego marmur, a biały sufit zdobią listwa i rozeta. W pomieszczeniu tym zachował się również kominek i piec z białych kafli. W największej sali pałacu medaliony portretowe ośmiu infułów i proboszczów kolegiaty chockiej, w tym Andrzeja Lipskiego i Kazimierza Lipskiego. Dawne pokoje mieszkalne ozdobiono motywami dekoracyjnymi złożonymi z kwiatów, winorośli, wici akantu, medalionów, monogramów fundatora i polskich orłów.


P a r k

Pałac otoczony niewielkim ogrodem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac, przylegający do pokolegiackiego kościoła Wniebowzięcia NMP, służy jako plebania.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek