CHOBIENICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail.


Pałac w Chobienicach


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Poznańskim, nad rzeką Szarką.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś od XV w. była gniazdem rodziny Chobienickich. Następnie dobra odziedziczyli Zakrzewscy i Miękiscy. W 1675 r. zostały one wykupione przez Mielżyńskich herbu Nowina, w których rękach pozostały do 1910 r. Jednym z właścicieli był Maciej Mielżyński, powstaniec z 1831 r., współtwórca Bazaru i Towarzystwa Przyjaciół Nauk, poseł do Sejmu Pruskiego. Pobierał nauki rolnicze u Dezyderego Chłapowskiego, z którym brał udział w wojnach napoleońskich. Pod jego wpływem w Chobienicach posadził wiatrochrony na polach, jako jeden z pierwszych uwłaszczył chłopów. Po śmierci został pochowany w d. klasztorze reformatów w WoŸnikach, które Mielżyńscy ocalili od zagłady zamieniając w rodowe mauzoleum. Dziœ klasztor, po konserwatorskich pracach, znowu zachwyca. W 1910 r. majątek zakupił Ignacy Mielżyński z Iwna.

Trójkątny naczółek w fasadzie frontowej


Czterokolumnowy portyk


C h a r a k t e r y s t y k a

Pierwszy pałac został zbudowany w latach 30.-40. XVIII w. jeszcze w stylu późnobarokowym dla Franciszka Mielżyńskiego przez arch. Adama Stiera. Budowla murowana wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, miała dwie kondygnacje z reprezentacyjną kondygnacją piętra. Elewacja frontowa ozdobiona parami pilastrów wyznaczającymi osie prostokątnych otworów okiennych ujętych w obramienia. Dach czterospadowy. Niewygodna rezydencja barokowa rozbudowana przez Karola Mielżyńskiego w II poł. XIX w. Na całej długości pałacu dobudowano od tyłu trakt z wieżą, nakryty płaskim dachem. Przebudowano także wnętrza. Prawdopodobnie wówczas na osi elewacji frontowej dodano czterokolumnowy portyk zwieńczony trójkątnym naczółkiem z herbem właściciela Nowina. podtrzymującego jedną ręką, kulę ziemską, z końca XIX w. dłuta Władysława Marcinkowskiego. W naczółku napis:

NIE SOBIE LECZ NASTĘPCOM

Pałac poprzedzony był dziedzińcem honorowym z bocznymi dwupiętrowymi oficynami z II poł. XVIII w. Jedna z nich później została przebudowana. W pobliżu zlokalizowana jest przebudowana na mieszkania dawna stajnia z XVIII w. i pozostałości grodziska stożkowatego.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 18 ha) ze śladami układu regularnego z XVIII w. Pomnikowe drzewa, m.in. platan i lipy. Na skraju parku późnobarokowy kościół z rokokowym wyposażeniem.


Zaniedbany park w Chobienicach


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac po próbie odbudowy, mimo zabezpieczenia, ulega dewastacji.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2012 by Małgorzata Mazurek