CHŁAPOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.
L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Wrzesińskiej.


H i s t o r i a

Wieś stanowiła własność rodzin Potworowskich, później Chłapowskich. Alfred Chłapowski był ambasadorem we Francji. Od roku 1927 do wybuchu II Wojny światowej w roku 1939 właścicielem Chłapowa był Stanisław Maciejewski.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór o formach neorenesansowych zbudowany w latach 1864-68 dla Witolda Potworowskiego. Architektura dworu nawiązuje do popularnej w Wielkoposce koncepcji renesansowych willi włoskich. Piętrowy z wieżą, nakryty czterospadowym dachem, z ryzalitami na osi.


P a r k

Park zdziczały.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór zajęty przez mieszkania prywatne, zaniedbany

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek