BUGAJ (miasto i gmina Miłosław)

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Zameczek w Bugaju (Bażanciarnia)


L o k a l i z a c j a

Folwark na Równinie Wrzesińskiej, na stoku pagórka, w sąsiedztwie stawów.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Folwark należał do właścicieli Miłosławia: Mielżyńskich i Kościelskich herbu Ogończyk.


Dwór-zameczek


C h a r a k t e r y s t y k a

Zameczek wzniesiony prawdopodobnie według projektu Seweryna Mielżyńskiego w 1854 r. w stylu neogotyku romantycznego. Stylizowany na średniowieczny zespół obronny. W zachodniej części dwukondygnacyjnego budynku ośmioboczna wieża, której najwyższa kondygnacja, ozdobiona rzędem okrągłych okienek, jest szersza od trzonu i nakryta dachem o wysuniętym okapie. Od wschodu zlokalizowana jest druga oœmioboczna wieża na okrągłym cokole, nakryta dachem namiotowym. Ściany dworu ozdobione czerwoną, wypalaną cegłą.

.


Mur obronny u podnóża stoku, na którym wzniesiony jest dwór


Mur obronny

Zameczek częściowo otacza mur obronny zbudowany z głazów narzutowych i cegły. W murze otwory strzelnicze; ozdobiony krenelażem, niewysoką, okrągłą ceglaną basztą narożną i bramą o trzech półkolistych arkadach (przed II wojną biegła tędy droga do zameczku).Na murze zlokalizowana drewniana czatownia o ozdobnej konstrukcji, z drewnianym przejściem, przypominająca budownictwo szwajcarskie. Mur o jasnym tynku, stylizownay na obronny, dekorowany czerwoną wypalaną cegłą.


Mur z zlokalizowaną w narożu czatownią

Czatownia z widoczną bramą

Narożnikowa czatownia


P a r k

Zameczek zlokalizowany jest na obszarze leśnym, w centrum zlokalizowana jest zagroda stada danieli.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

We dworze do 1945 r. prowadzona była hodowla bażantów (stąd nazwa Bażanciarnia). Po wojnie częściowo zniszczony, w 1974 r. odbudowany, mieści restaurację.

Restauracja „Darz Bór”
Bugaj, 62-320 Miłosław
tel. 61 438 23 50, 500 206 500, e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2012 by Małgorzata Mazurek