BORZĘCICZKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Borzęciczkach


L o k a l i z a c j a

Wieś Wysoczyźnie Leszczyńskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś często zmieniała właścicieli, a od XVI w. należała do Mycielskich, Sulimowskich, Bielickich, Kurnatowskich, Gajewskich, Radolińskich. Radolińscy sprzedali wieś w 1866 r. hrabiom von und zu Stolbergom-Wernigerode.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac w stylu renesansu północnego czy stylu Qeen Anne Revival, zbudowany w 1898 r. na fundamentach pałacu Gajewskich z ok. 1740 r. Nowy pałac wzniesiono dla hr. Ottona von und zu Stolberg-Wernigerode. Po 1898 r. dobudowano wieżę (na dachu metalowy proporczyk z datą 1898 r.). Korpus piętrowy, nakryty wysokim dachem kryjącym mieszkalne poddasze. Otynkowana fasada łącząca się z białym kamiennym lub tynkowanym detalem architektonicznym.


Założenie pałacowo-parkowe w Borzęciczkach (Markuszewska 2008)
1 -pałac, 2 - kościół, 3 - staw

Przy pałacu zespół zabudowań dla służby: rządcówka z 1863 r., dom ogrodnika z I poł. XIX w., piętrowy dom służby, wozownia, stajnia, dom stangreta i stajennego oraz murowano-szachulcowy budynek d. elektrowni pałacowej z ok. 1899 r.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 19,5 ha) założny w końcu XVIII w., powiększony w 1855 r., z 3 stawami i licznymi pomnikowymi drzewami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w dobrym stanie, mieści się tu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek