NURSE-ECG  -  ELEKTROKARDIOGRAFIA   WYSOKIEJ   ROZDZIELCZOŚCI   SYGNAŁOWEJ

Opis metody


Przykłady zastosowania

Zawał ściany przedniej

Zawał ściany dolnej i bocznej

Nadczynność tarczycy

Nadciśnienie tętnicze - przykład zwiększonej aktywności elektrycznej mięśnia sercowego

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

Niska aktywność elektryczna mięśnia sercowego


Wyniki badań

Model podziału mięśnia sercowego na fragmenty

Norma, wzorzec osoby zdrowej (30-60 lat)

Norma, wzorzec osoby zdrowej (20-30 lat)

NURSE-ECG u osób z udekumentowanym zawałem ściany dolnej

Korelacja wyników NURSE-ECG i SPECT

Korelacja wyników NURSE-ECG i koronarografii


Kryteria diagnostyczne


Wykaz publikacji związanych z NURSE-ECG    Elektrokardiografia wysokiej rozdzielczości sygnałowej (NURSE-ECG - Numerical Signal Resolution Enhancement Electrocardiography) jest nową metodą badań w diagnostyce kardiologicznej opracowaną w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu przez prof.dr hab. Ryszarda Krzyminiewskiego. Metoda ta powstała na bazie elektrokardiografii z zapisem cyfrowym. Jej istotą jest zwiększenie rozdzielczości, udoskonalenie, a w konsekwencji znaczne rozszerzenie możliwości diagnostycznych standardowego elektrokardiogramu.     Wprowadzenie zapisu cyfrowego EKG pozwoliło zastosować do jego analizy specjalny program komputerowy zwiększający rozdzielczość sygnałów elektrycznych. Dzięki temu możliwe stało się wykrywanie niewidocznych w standardowym elektrokardiogramie stosunkowo niewielkich zmian w aktywności elektrycznej poszczególnych fragmentów mięśnia sercowego spowodowanych np. niedokrwieniem, wpływem leku, przebytym zawałem itp.

Metoda liniowej transformacji sygnału

Kształt sygnału można opisac funkcją postaci:

gdzie: - funkcja opisująca kształt i szerokość poszczególnych linii widmowych,
- funkcja określająca pozycje oraz intensywności poszczególnych składowych sygnału
Po zastosowaniu transformaty Fouriera do funkcji F(x) otrzymamy:

a następnie możemy wyznaczyć

Procedura zwiększania rozdzielczości sygnału


Rys. 1. Widma składające się z 9 linii (pików) o stopniowo pogarszającej się rozdzielczości (od 1 do 3):
a) widmo eksperymentalne;
b) widmo o numerycznie zwiększonej rozdzielczości sygnałowej


Zastosowanie metody liniowej transformacji do sygnału EKG


Rys.2. Fragment elektrokardiogramu: a - zapis standardowy b - zapis po analizie programem zwiększającym rozdzielczośćDla ułatwienia interpretacji zapisów ekg o zwiększonej rozdzielczości wykorzystana została technika wektokardiografii.

Zasada konstrukcji wektokardiogramu
Rys.3. Zasada konstrukcji wektokardiogramu. Krzywa widoczna na rysunku (czerwona) przedstawia pętlę ruchu końca wektora dipola elektrycznego depolaryzacji w mięśniu sercowym.

Przy użyciu tej metody najpierw został wyznaczony elektrokardiogram wysokiej rozdzielczości sygnałowej dla osób zdrowych, u których nie stwierdzono żadnych chorób serca, ani układu krążenia. Stanowi on wzorzec, do którego odnosi się każde inne badanie Badanie NURSE-ECG przeprowadza się przy uzyciu 12-odprowadzeniowego cyfrowego aparatu ekg (w naszym przypadku firmy MEDEA). Zapisy ekg z każdej elektrody poddaje się analizie komputerowej zwiększającej ich rozdzielczość. W wyniku tak przeprowadzonego badania i analizy komputerowej otrzymuje się:

  1. wykres przebiegu pobudzenia - depolaryzacji w trzech płaszczyznach czołowej, poprzecznej i strzałkowej - jest to zapis obrazujący ruch chwilowego wektora depolaryzacji przegrody międzykomorowej oraz lewej i prawej komory serca (Rys.3)
  2. zestawienie procentowe aktywności elektrycznej fragmentów mięśnia sercowego w porównaniu z wzorcem osoby zdrowej
  3. graficzne ujęcie aktywności elektrycznej poszczególnych segmentów komór i przegrody międzykomorowej w zestawieniu z wzorcem (rys.3)


Rys.4. Przykład graficznego ujęcia aktywności elektrycznych poszczególnych fragmentów mięśnia sercowego w zestawieniu z wzorcem osoby zdrowej

Miejsce przyłożenia elektrod na ciele pacjenta


aVR - w prawym dołku podobojczykowym
aVL - w lewym dołku podobjczykowym
V1 - w czwartym międzyżebrzu po stronie prawej
V2 - w czwartym międzyżebrzu po stronie lewej
V3 - w połowie odległości między V4 i V2
V4 - w piątym międzyżebrzu w linii środkowo-obojczykowej
V5 - w linii pachowej przedniej na wysokości V4
V6 - w linii pachowej środkowej na wysokości V4 i V5
aVF - nad lewym kolcem biodrowym
N  - nad prawym kolcem biodrowym


Badania serca metodą NURSE-ECG prowadzone są w Zakładzie Fizyki Medycznej IF UAM przy współpracy ze Szpitalem MSWiA w Poznaniu. Baza danych zawiera ok. 3000 elektrokardiogramów wysokiej rozdzielczości sygnałowej pacjentów z różnymi schorzeniami kardiologicznymi oraz ludzi zdrowych.

 


All rights reserved. Webmaster: Urszula Schmidt, Ostatnia modyfikacja: 20.02.2006